Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Proces budżetowania

  Proces w trakcie którego dokonuje się rozpisania nadrzędnych planów przedsiębiorstwa między ośrodki odpowiedzialności, obejmujący również swym zasięgiem kontrolę budżetową. Budżetowanie jest jednym z najbardziej znanych i najczęściej stosowanych narzędzi zarządzania finansami.

  Polega na tym, aby...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest budżetowanie

  W warunkach ciągłego usprawniania firmy budżetowanie należy rozumieć jako metodę zarządzania przedsiębiorstwem, umożliwiającą tworzenie warunków niezbędnych do kształtowania ekonomicznie najkorzystniejszego rozwoju firmy w warunkach narzuconych przez otoczenie.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korekty metod oceny projektów

  Uchylenie braku inflacji - korekty o inflację

  Uchylenie założenia braku wpływu różnych okresów realizacji inwestycji na wycenę projektu - wycena projektów o nierównych okresach eksploatacji

  Analiza inwestycji realizowanych w niejednakowych okresach wymaga rozważenia szeregu problemów...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /2 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCENA WIELOKRYTERIALNA

  Metoda oceny przedsięwzięcia oparta na systemie wagowym odniesionym do wybranych kryteriów oceny. Metoda ta na ogół nie opiera się na kryterium pieniądza lecz na bardziej ogólnych kryteriach odniesionych do strategii bądź potrzeb przedsiębiorstwa. W ten sposób mogą być brane pod uwagę efekty jakościowe...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /1 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NPV oparta o stopę reinwestycji

  Jest to zaktualizowana wg kosztu kapitału wartość sumy dodatnich i ujemnych strumieni pieniężnych, zakładająca możliwość reinwestowania nadwyżek dodatnich przepływów pieniężnych wg stopy która może być różna od kosztu kapitału.

  Stopa reinwestycji to stopa procentowa określająca poziom...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR)

  Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu jest to stopa dyskontowa, która zrównuje wartość bieżącą wydatków inwestycyjnych z wartością bieżącą wartości końcowej projektu. W porównaniu do IRR modyfikacja polega na tym, że wpierw nie dyskontujemy dodatnich przepływów pieniężnych ale obliczamy ich...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indeks zyskowności (dochodowości) (PI)

  Indeks zyskowności (dochodowości) odzwierciedla względną dochodowość projektu. Umożliwia udzielenie odpowiedzi o wielkość zysku jaką przyniesie każda jednostka środków zainwestowanych w projekt inwestycyjny. Formalnie wskaźnik PI można zapisać jako relację wartości bieżącej korzyści do wartości...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda wewnętrznej stopy zwrotu (IRR)

  Wewnętrzna stopa zwrotu jest stopą dyskontową, przy której wartość zaktualizowana wydatków pieniężnych równa się zaktualizowanej wartości wpływów pieniężnych w całym okresie przedsięwzięcia. Osiągnięcie wewnętrznej stopy zwrotu zapewnia zatem zrównanie zaktualizowanej wartości efektów z...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /5 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda aktualnej wartości netto (NPV)

  Do obliczenia zaktualizowanej wartości przyszłych wpływów i wydatków służy dyskonto. Jest ono odwrotnością procentu składanego (1 + r)n, służącego do obliczenia wartości przyszłej (S) po n latach zainwestowanego kapitału (P). Dyskontowanie polega na mnożeniu wartości pieniężnej (S) przez czynnik...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /2 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody dyskontowe oceny efektywności inwestycji

  Przy decyzjach długookresowych mamy do czynienia z ponoszeniem wydatków i uzyskiwaniem wpływów w różnych punktach czasowych. Niezbędne jest dla określenia efektywności nakładów kapitałowych przeliczenie tych wydatków i wpływów tak, aby były wielkościami współmiernymi. Osiąga się to poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /1 505

  praca w formacie txt

Do góry