Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Strategia agresywna zarządzania aktywami

  Polega na pomniejszaniu udziału gotówki i papierów wartościowych, często uwalnia się środki zamrożone w zapasach (co jednakże może odbić się na produkcji). Podstawą tego działania jest przyjęcie założenia, że odpowiednio zarządzany majątek trwały osiąga wyższą stopę rentowności niż aktywa...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konserwatywna strategia zarządzania pasywami

  Polega na zmniejszeniu roli kapitału obcego krótkoterminowego w źródłach finansowania majątku firmy. Dzięki zastosowaniu powyższej strategii zmniejsza się zapotrzebowanie na gotówkę, ale aktywa bieżące finansowane sana ogół droższym kapitałem stałym. Minimalizuje się ryzyko utraty płynności...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie zarządzania kapitałem obrotowym

  W praktyce stosowane są dwie podstawowe typy strategii zarządzania kapitałem obrotowym, różniące się ze względu na stopień ryzyka i możliwą do osiągnięcia stopą zwrotu:

  konserwatywna

  agresywna

  Strategia konserwatywna polega na utrzymywaniu wysokiego poziomu kapitału obrotowego netto...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /1 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie kapitałem obrotowym

  Polega na takim ustaleniu relacji między środkami obrotowymi a bieżącymi zobowiązaniami, aby firma była wypłacalna. Utrzymanie kapitału obrotowego netto na odpowiednim poziomie jest warunkiem właściwego prowadzenia działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Specyfika różnych branż wiąże się z...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie kapitałem pracującym

  Efektywne zarządzanie aktywami i pasywami krótkoterminowymi powinno zwiększyć możliwości bieżącego korzystania z gotówki. Wymaga to określenia długoterminowych celów przedsiębiorstwa, opracowania narzędzi umożliwiających monitoring składowych części kapitału pracującego oraz wykrywanie odchyleń i...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE Return on Equity)

  Jest uznawany za najbardziej adekwatną miarę korzyści osiąganych przez właścicieli spółki. Jest on relacją miedzy zyskiem netto a kapitałem własnym, zaangażowanym w działalność gospodarczą. Określa on zatem efektywność zainwestowania kapitału własnego.

  Biorąc pod uwagę, że w gospodarce...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik rentowności aktywów (ROA Return on Assets)

  Określa zdolność aktywów jednostki do generowania zysku. Stanowi on relację zysku netto do aktywów ogółem. Wskaźnik ten informuje o wysokości zysku netto przypadającego na jednostkę aktywów.

  Wskaźnik ROA informuje, jak efektywnie firma zarządza swoimi aktywami. Im wartość tego wskaźnika jest wyższa...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik rentowności brutto sprzedaży

  Jest relacją wyniku finansowego brutto (zysku brutto lub straty) do wartości sprzedaży. Wyliczając ten wskaźnik uzyskujemy informację o tym, ile zysku brutto (lub straty) przynosi jeden złoty uzyskanych przychodów ze sprzedaży.

  Można również posłużyć się wskaźnikiem rentowności netto sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźniki rentowności

  Stanowią syntetyczną miarę, służącą ocenie sprawności i efektywności działania całego przedsiębiorstwa pod kątem realizacji jego podstawowych celów, jakimi są osiągnięcie zysku i wzrost. Wskaźniki rentowności informują o relacjach uzyskanego zysku do zaangażowanych w przedsiębiorstwie zasobów...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wrażliwości

  Jej podstawą jest opracowanie optymistycznego i pesymistycznego wariantu zmiany warunków działania przedsiębiorstwa. Zmiany te wpływają w określony sposób na poziom elementów obliczeniowych progu rentowności. Analiza ta służy do oceny podatności przedsięwzięcia na zmiany poszczególnych czynników...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /2 907

  praca w formacie txt

Do góry