Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Finansowanie krótkookresowe

  Zobowiązania krótkookresowe (zobowiązania z tytułu towarów i usług, krótkookresowe kredyty bankowe, zobowiązania wekslowe, emisja krótkookresowych papierów wartościowych, faktoring) stanowią podstawowe źródło finansowania umożliwiające prowadzenie bieżącej działalności firmy; teoretycznie...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie należnościami

  Należności to aktywa bieżące, które mogą być zdefiniowane jako roszczenia spółki w stosunku do jej klientów z tytułu dostarczenia produktów i usług sprzedanych na warunkach kredytowych, za które zaplata ma zostać uiszczona w przyszłości, które można traktować jako inwestycję polegającą na...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /2 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza kapitału obrotowego - cztery podstawowe obszary

  zarządzanie należnościami,

  zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi,

  zarządzanie zapasami

   zarządzanie gotówką.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźniki podwyższonej płynności i płynności natychmiastowej aktywów

  Wyraża relację pomiędzy aktywami obrotowymi pomniejszonymi o wartość zapasów i krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów a zobowiązaniami krótkoterminowymi [1]. Konstrukcja tego wskaźnika opiera się na założeniu, że zapasy są najmniej płynnym składnikiem aktywów obrotowych, stąd gdy...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik płynności bieżącej aktywów

  Jest najczęściej wykorzystywanym wskaźnikiem do oceny zdolności firmy do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Oblicza się go dzieląc wartość aktywów obrotowych przez krótkoterminowe (bieżące) zobowiązania (ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub część pozostałych...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /2 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopień płynności danego składnika aktywów

  Zależy on od tego, jak szybko może on zostać zamieniony na gotówkę, bez ponoszenia znacznych strat. Zarządzanie płynnością polega na synchronizowaniu wpłat i wypłat środków pieniężnych, w celu uniknięcia niewypłacalności w stosunku do naszych wierzycieli.

  Pomiar płynności jest istotnym...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płynność finansowa

  Zdolność przedsiębiorstwa do regulowania bieżących zobowiązań. Ujmując to w sposób prosty, przedsiębiorstwo musi mieć w kasie lub w banku wystarczającą ilość środków pieniężnych, aby dokonać należytych wypłat. Jeżeli środków pieniężnych zabraknie, mówimy wówczas o utracie płynności...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza płynności finansowej

  Ryzyko utraty płynności finansowej przez przedsiębiorstwo jest dodatkowym czynnikiem poważnie komplikującym zarządzanie. Kierownictwo przedsiębiorstwa stara się o zapewnienie jak najwyższej zyskowności, co jednak często powoduje obniżenie płynności finansowej.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadmierny poziom kapitału pracującego

  Wysokie zapasy, należności i stan środków pieniężnych.

  Niedostateczny zwrot z inwestycji w przedsiębiorstwie, kapitały długoterminowe zamiast być z zyskiem zainwestowane są niepotrzebnie nadmiernie zaangażowane w aktywa obrotowe.

  Wskaźniki pomocne w ocenie, czy poziom kapitału...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /1 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia agresywna zarządzania pasywami

  Polega na finansowaniu jak największej części majątku kapitałem obcym krótkoterminowym, wychodząc z założenia, że jest on tańszy od kredytu długoterminowego (bo mniej ryzykowny). Po osiągnięciu zbyt wysokiego poziomu zobowiązań krótkoterminowych firma uznawana jest za ryzykowną i niechętnie...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /408

  praca w formacie txt

Do góry