Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Determinanty popytu turystycznego

  Czynniki ekonomiczne

  Popyt na specyficzne usługi turystyczne jest dodatnio skorelowany ze wzrostem poziomu dochodów realnych ludności. Wraz ze wzrostem zamożności mieszkańców danego kraju, w tym ze wzrostem poziomu rozwoju gospodarczego, rośnie skłonność do przeznaczenia wolnych środków finansowych na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /4 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia produktu

  Definicja

  Model rozwoju przedsiębiorstwa może być utożsamiany z jego strategią, zgodnie z którą przedsiębiorstwo postępuje w swoich działaniach. Opisując wykorzystywane przez przedsiębiorstwa strategie można oprzeć się na koncepcji cyklu życia produktu (sektora) zgodnie z którą wyróżnić można...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /3 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia produktu

  Definicja

  Model rozwoju przedsiębiorstwa może być utożsamiany z jego strategią, zgodnie z którą przedsiębiorstwo postępuje w swoich działaniach. Opisując wykorzystywane przez przedsiębiorstwa strategie można oprzeć się na koncepcji cyklu życia produktu (sektora) zgodnie z którą wyróżnić można...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /3 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obieg dokumentów księgowych

  Charakterystyka

  Dowód księgowy jest to dokument sporządzony rzetelnie i prawidłowo, potwierdzający dokonanie operacji gospodarczej w określonym miejscu i czasie, stanowiący podstawę księgowania.

  Zasady obiegu

  Obieg dokumentów księgowych obejmuje drogę od chwili sporządzenia dokumentu aż do momentu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.03.2011 Znaków /1 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agroturystyka

  Charakterystyka

  W ostatnim ćwierćwieczu XX w. w literaturze polskiej jak i literaturze światowej pojawiło się pojęcie agroturystyka (agroturism). Składa się ona z dwóch członków: agro i turystyka. Przedrostek agro wywodzi się od terminu greckiego agros, co oznaczającego rolę, i agronomos...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.03.2011 Znaków /3 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Równowaga rynkowa

  Charakterystyka

  Równowaga rynkowa jest to taka sytuacja na rynku danego dobra w której wielkość popytu równa jest wielkośći podaży. Rynek na którym występuje stan równowagi jest rynkiem stabilnym. W przeciwnym wypadku mówimy o rynku niestabilnym.

  rownowaga.png

  Cena równowagi

  Cena równoważąca...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.03.2011 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt globalny

  Charakterystyka

  Popyt globalny jest kluczową kategorią w makroekonomii. Popyt globalny inaczej łączny odnosi się do sumy (kwoty), jaką podmioty gospodarki planują wydać na dobra i usługi przy różnej wielkości dochodu (in. przy danych cenach) w danym okresie. W literaturze, zwłaszcza anglojęzycznej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.03.2011 Znaków /4 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Empatia

  Charakterystyka

  Empatia jest jedną z cech osobowości, której istota polega na umiejętności wczucia się w sytuację i odczucia drugiego człowieka, a przede wszystkim, na umiejętnym dostosowaniu się i reakcji w odpowiedzi na te odczytane emocje.

  Najistotniejszym elementem empatii jest dążenie do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.03.2011 Znaków /2 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście procesowe

  Ewolucja podejścia procesowego

  Podejście procesowe jest podejściem dynamicznym do zarządzania. Jego genezy można upatrywać w szkoła zarządzania|klasycznej szkole zarządzania: w organizacji procesów produkcyjnych i badaniach ergonomicznych. Rozwój podejścia można obserwować w systemowa|analizie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.03.2011 Znaków /3 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negocjacje ze związkami

  Definicje

  Negocjacje jest to proces komunikacji, w którym występują przynajmniej dwie strony (np. pracodawca i pracobiorca) mające przeciwstawne interesy, rozwiązują zaistniałe rozbieżności i spory oraz dokonują wspólnych rozstrzygnięć. zawodowe|Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.03.2011 Znaków /2 783

  praca w formacie txt

Do góry