Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Wpływ popytu na kształtowanie ceny

  Należy również zwrócić uwagę na fakt, w jakim stopniu nasz produkt podlegaelastyczności cenowej popytu, której wskaźnik wskazuje o ile procent zmieni siępopyt w wyniku zmiany ceny o 1%. Na przykład produkty takie jak chleb, mleko należą do grupy produktów o charakteryzujących się wskaźnikiem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /1 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ kosztów na ustalenie ceny

  W każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności,powinna obowiązywać zasada racjonalności kosztów. Rozliczając koszty należywziąć pod uwagę wszystkie koszty poniesione w toku wytworzenia danego do-bra. Klasyfikuje sieje w dwóch podstawowych grupach:

  kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /4 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wpływające na poziom ceny oraz techniki jej ustalania

  Powyższe przykłady wskazują na konieczność uwzględniania wielu czynni-ków w procesie kształtowania ceny. Można je podzielić na dwie zasadnicze grupy: czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne, należące do otoczenia, w którym danafirma funkcjonuje. Ich uwzględnienie pozwala na ustalenie ceny podstawowej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /1 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie cenowe

  Strategia cenowa danej firmy wybrana dla określonego produktu, gamy czymarki powinna być ustalana zgodnie z celami jakie ma do osiągnięcia firma w okre-ślonym czasie.

  W przypadku, gdy dana firma chce zostać liderem na rynku i oferować naj-chętniej i najczęściej kupowany produkt, objąć możliwie duży...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /3 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siła robocza

  Charakterystyka

  Siła robocza, zwana też podażą pracy to liczba osób, które są aktywne zawodowo. Są to osoby w wieku produkcyjnym (w Polsce jest to przedział wiekowy 18-59 dla kobiet oraz 18-64 dla mężczyzn), które są zdolne do pracy i gotowe do jej podjęcia na typowych warunkach dla danej gospodarki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.03.2011 Znaków /1 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siła robocza

  Charakterystyka

  Siła robocza, zwana też podażą pracy to liczba osób, które są aktywne zawodowo. Są to osoby w wieku produkcyjnym (w Polsce jest to przedział wiekowy 18-59 dla kobiet oraz 18-64 dla mężczyzn), które są zdolne do pracy i gotowe do jej podjęcia na typowych warunkach dla danej gospodarki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.03.2011 Znaków /1 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces ksztaftowania polityki cenowej w firmie

  Określenie rynku docelowego oraz wybór na jego podstawie strategii działaniajest etapem decydującym o kształcie polityki cenowej firmy. Musi onabowiem odpowiadać charakterystyce klientów (ich cechom demograficznym,społecznym, psychologicznym), konkurentów oraz odpowiednio uzupełniać po-litykę marketingową...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /1 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i cele ceny w polityce marketingowej firmy

  Polityka cenowa realizowana przez firmę może mieć różne cele, nie tylko tezwiązane z osiągnięciem określonego poziomu zysku, maksymalizacją zysku bieżącego czy też zwrotu poniesionych nakładów. Głównym wyznacznikiem w kształtowaniu cen może być również:

  sprzedaż - np. wielkość...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znak towarowy - Znaki dźwiękowe

  Odbierane są przy pomocy narządu słuchu. Mogą to byćmelodie, znane lub skomponowane na użytek rejestracji, a także każdy innysygnał.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znak towarowy - Znaki mieszane

  Są połączeniami ww. form znaków. W praktyce marke-tingowej określane sąjako łogotypy lub logo.

  >

  Logo - to znak obrazowy (np. Johnie Walker przed-stawiający maszerującego dżentelmena).

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /255

  praca w formacie txt

Do góry