Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Zwolnienia, ulgi i zwyżki podatkowe

   

  Wymiar podatku, może ulec skorygowaniu na skutek stosowania zwolnień i ulg. Zwolnienia podatkowe polegają na całkowitym lub częściowym pomijaniu niektórych przedmiotów opodatkowania (np. dochodów) przy ustalania podstawy opodatkowania. W konsekwencji formalna podstawa, w stosunku od której oblicza się...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /3 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawa opodatkowania

   

  Podstawa opodatkowania jest to wartościowe lub ilościowe ujęcie przedmiotu podatku1. Z reguły wyrażane w pieniądzu. Wartościowe ujęcie obejmuje takie elementy jak np. wartości rynkowa, ewidencyjna, czynszowa ustalona dla celów ubezpieczeniowych czy przychód, dochód. Ilościowe ujęcie to np...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /3 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje i cele podatków

   

  Podatki pełnią funkcję, które, z jednej strony, mają charakter obiektywny, z drugiej zaś – zmieniają się wraz przeobrażeniami ustrojowymi i społeczno – gospodarczymi. Można wyodrębnić cztery podstawowe funkcje podatków 1:

   

   

  Funkcja fiskalna

  Funkcja redystrybucyjna

  Funkcja...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /7 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady Adolfa Wagnera

   

  Zasady fiskalne:

  Zasada wydajności mówi, że podatek powinien przynosić możliwe wysokie dochody budżetowe. Przedmiot opodatkowania musi być zatem dobierany w odpowiedniej wielkości, przy danej stopie opodatkowania. Podatki muszą przynosić wpływy przewyższające poziom kosztów funkcjonowania podatku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady Adama Smitha

   

  Zasada równości podatkowej polega na proporcjonalnym obciążeniu podatnika w stosunku do jego dochodu, czyli zdolności płatniczej. Podatek rozkładany jest równomiernie. Podatnik osiągający duże dochody zapłaci proporcjonalnie więcej od tego, który prowadząc swą działalność dochodów ma mniej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /2 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatki od wydatków

   

  Podatki od wydatków ( konsumpcyjne ) obciążają dochód ( majątek ) podatnika w momencie jego wydatkowania. Cechą charakterystyczną tych podatków jest to, że ich materialny ciężar ponosi konsument, natomiast ich podatnikiem w sensie formalnym jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /1 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatki dochodowe

   

  Podatki dochodowe charakteryzują się tym, że odnoszą się do indywidualnych dochodów podatników. Pod uwagę bierze się całokształt okoliczności związanych z osobą podatnika czyli dane o rozmiarach przychodu brutto i koszty poniesione w celu uzyskania tego przychodu. Podstawę opodatkowania stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatki przychodowe

   

   

  Podatki przychodowe wymierzane są od dochodów brutto, czyli od całości wpływów pieniężnych danej jednostki, osiąganych z danej działalności. Nie uwzględnia się zatem wydatków poniesionych w związku z uzyskaniem danego wpływu.1 Cechą charakterystyczna podatków przychodowych jest ich związek ze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARTA PODATKOWA

   

  Uregulowana w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.98.144.930).

   

  Ustawa ta mieści w sobie trzy konstrukcje podatkowe:

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;

  Kartę podatkową;

  Podatek od...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /8 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest cel zmian w podatkach?

   

  Jaki jest cel zmian w podatkach?

  Zmiany w systemie podatkowym są elementem "Strategii finansów publicznych i rozwoju gospodarczego Polska 2000-2010" przyjętej w czerwcu br. przez Radę Ministrów. Celem, którego realizacji mają sprzyjać, jest przede wszystkim tworzenie nowych, konkurencyjnych miejsc pracy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /6 405

  praca w formacie txt

Do góry