Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Właściwość organów podatkowych

   

  W stosunku do orzeczeń wójtów /burmistrzów, prezydentów/, starosty i marszałka województwa w sprawach podatkowych – organami wyższego stopnia /II instancji/ są samorządowe kolegia odwoławcza, a w stosunku do orzeczeń urzędów skarbowych i inspektorów kontroli skarbowej – izby skarbowe. Organem naczelnym w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /3 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Następstwo prawne spadkobierców i zapisobierców

   

  >

  >

  >

  >

  >

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /1 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia podatkowa firmy

   

  Celem każdego przedsiębiorstwa jest uzyskanie jak największego zysku, stąd też wszystkie działania każdej firmy zmierzają w tymże kierunku. Zyskiem jak wiadomo jest przychód pomniejszony o wydatki, na które składają się między innymi obciążenia podatkowe. W Polsce przedsiębiorstwa obciążone są...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /13 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opłaty lokalne

   

  Zakłada się utrzymanie obecnie obowiązujących opłat, to jest opłaty targowej oraz opłaty miejscowej. Pozostawienie tych opłat, z których wpływy stanowią dochody budżetów gmin uzasadnione jest koniecznością ponoszenia zwiększonych kosztów przez gminy w zakresie organizowania targowisk, utrzymania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek od czynności cywilnoprawnych

   

  Podatek ten pobierany byłby od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest odpłatne przeniesienie (nabycie) własności oraz innych praw majątkowych. Aktualnie od niektórych czynności cywilnoprawnych, wymienionych enumeratywnie w ustawie, pobierana jest opłata skarbowa. Zważywszy, że w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /1 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek od spadków i darowizn

   

  Pośród majątkowych podatków, do jakich niewątpliwie zaliczyć należy podatek od spadków i darowizn, przeważają podatki o charakterze nominalnym - w ich przypadku majątek stanowi jedynie podstawę do naliczenia podatku, przy czym sam podatek płacony jest z uzyskiwanych przychodów. W przypadku podatku od...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /3 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek od posiadania psów

   

  Podatek od posiadania psów należy do grupy podatków bezpośrednich, rzeczowych i konsumpcyjnych.

  Podmiotem podatku są wyłącznie osoby fizyczne.

  Przedmiotem opodatkowania jest posiadanie psa.

  Podstawa opodatkowania jest wyrażona ilościowo i jest nią ilość posiadanych psów.

  Stawki podatku od...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /1 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek od nieruchomości

   

  Podatek od nieruchomości ma charakter podatku majątkowego, a podstawę opodatkowania gruntów i budynków stanowi ich powierzchnia bez uwzględnienia ich wartości. Przy 10 mln podatników, w 1997 r. wpływy z tego podatku wyniosły 4.427 mln zł, a więc 3,8% ogółu i 11,2% dochodów podatkowych gmin.

  Z podatku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /3 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek leśny

   

  Podatek leśny, podobny w charakterze do podatku rolnego obejmuje pół miliona podatników, wpływy natomiast wynoszą 111 mln zł, tj. 0,09% dochodów państwa i 0,3% dochodów gmin.

  Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, ustalona na podstawie powierzchni głównych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek rolny

   

  Podatek rolny, z racji stanowienia źródła dochodów gminnych należy zakwalifikować, wraz z podatkiem leśnym, podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem od środków transportowych, do grupy lokalnych podatków majątkowych (kryterium ekonomiczne). Ponieważ podatki te nie są płacone z majątku, lecz majątek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /2 495

  praca w formacie txt

Do góry