Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Nagradzanie i wyróżnianie jakości

  Do jakości produktów przywiązuje się duże znaczenie, o czym świadczą różne nagrody ustanawiane w celu jej promowania w skali globalnej, regionalnej, krajowej i lokalnej oraz różnego rodzaju wyróżnienia przyznawane z okazji targów, wystaw, konkursów i innych ważnych imprez.

  Pierwszą nagrodę za...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /6 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badania jakości towarów

  Każdy towar charakteryzuje się ściśle określonymi właściwościami fizycznymi, fizykochemicznymi, mikrobiologicznymi i innymi, które wynikają głównie z zastosowanych do produkcji surowców i procesu technologicznego. Stanowią one istotne cechy identyfikacyjne produktu oraz warunkują pożądane...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /19 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy jakościowe towarów

  W wielu definicjach technicznych jakość wiąże się z cechami jakościowymi wyrobów. Cech tych może być bardzo dużo i można je różnie pogrupować. Często dzieli się je na cechy techniczne, użytkowe, estetyczne (organoleptyczne) i ekonomiczne. Dla niektórych grup wyrobów duże znaczenie mogą mieć...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /4 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki determinujące jakość towarów

  Jakość wyrobu jest funkcją wielu zmiennych i wypadkową bardzo dużej liczby różnych i różnorodnych czynników, w tym czynników o charakterze technicznym, ekonomicznym, psychologicznym i organizacyjnym. W gospodarce wolnorynkowej jakość zależy też w bardzo dużym stopniu od wzrastających wymagań...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /10 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość optymalna

  Jakość wyrobów winna być kształtowana na poziomie optymalnym (od łac. optimus - najlepszy), tj. najlepiej zaspokajającym potrzeby i oczekiwania nabywców po przystępnej, akceptowanej przez nich cenie. Poziom optymalny w sensie ekonomicznym nie jest więc równoznaczny z poziomem najwyższym. Wiąże się to...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /5 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój metod sterowania jakością

  Rozpatrując ewolucję bezpośredniej odpowiedzialności za jakość, należy zwrócić uwagę, że zagadnienie to komplikuje się wraz z pojawieniem się masowej konsumpcji i ze związanym z nią wzrostem rozmiarów produkcji. Zarysowują się trudności w określeniu poziomu jakości wyrobu. Rozwój typów, form...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /7 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TQM - kompleksowe zarządzanie jakością

  Kilkadziesiąt lat systematycznego oddziaływania na poziom jakości wyrobów i usług pozwoliło na wyodrębnienie i rozpowszechnienie obecnego pojęcia TQM, co tłumaczone bywa jako: kompleksowe lub globalne zarządzanie jakością, zarządzanie przez jakość, zarządzanie jakością totalną.

  Koncepcja TQM...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /15 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normy ISO serii 9000 jako narzędzie realizacji TQM

  W końcu lat siedemdziesiątych zrodziła się potrzeba uporządkowania w skali międzynarodowej norm dotyczących zapewnienia jakości. W latach 1978 i 1979 wydane zostały pierwsze normy państwowe: kanadyjska CSA 3-Z299 i brytyjska BS 5750 dotyczące zapewnienia jakości. W 1979 r. na wniosek strony...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /19 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie i definiowanie jakości

  Podobnie jak w gospodarce towarowej towar stanowi podstawę dla problematyki dotyczącej tej gospodarki, tak w odniesieniu do samego towaru sprawą zasadnicząjest jego jakość.

  Jakość jest podstawowym pojęciem, którym posługujemy się przy rozważaniu wszystkich niemal aspektów dotyczących...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /13 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Towar jako przedmiot produkcji, handlu i konsumpcji

  W towaroznawstwie pojęcie towar już z samej nazwy jest pojęciem podstawowym. Określa ono zarówno przedmiot badań naukowych, jak i przedmiot naliczania.

  Rozwój społecznego podziału pracy doprowadził do wykształcenia się gospodarki towarowo-pieniężnej, w której wytwory pracy przyjmują społeczną...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /4 377

  praca w formacie txt

Do góry