Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Nadzór bankowy i regulacje ostrożnościowe.

   

  Na mocy ustawy o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r. został powołana Komisja Nadzoru Bankowego. Jej podstawowym zadaniem jest określanie zasad działania banków w celu zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonych w nich depozytów pieniężnych oraz sprawowanie nadzoru nad bankami w zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operacje kredytowo-depozytowe

   

   Poza operacjami otwartego rynku i rezerwą obowiązkową, podstawową kategorią instrumentów polityki pieniężnej stosowanych przez banki centralne są transakcje kredytowo-depozytowe (ang. - standing facilities). Są to transakcje zawierane z bankiem centralnym bezpośrednio z inicjatywy banków, jednakże w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /4 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operacje otwartego rynku

   

  Operacje otwartego rynku są najważniejszym instrumentem umożliwiającym bankowi centralnemu eliminowanie wahań stóp procentowych na rynku międzybankowym i utrzymywanie ich na poziomie pożądanym z punktu widzenia prowadzonej polityki pieniężnej. Operacje otwartego rynku pozwalają na elastyczne, szybkie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /7 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopy procentowe

   

   

      Zasadniczym instrumentem polityki pieniężnej w systemie bezpośredniego celu inflacyjnego jest kształtowanie stóp procentowych na rynku pieniężnym. Bank centralny działa w warunkach płynnego kursu walutowego, tzn. nie posiada żadnego celu w postaci poziomu kursu złotego do innych walut, jak...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /1 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje banku centralnego

   

  W rozwiniętej gospodarce rynkowej bank centralny odgrywa kluczową rolę. Pełni on trzy podstawowe funkcje, jako:

  centralny bank państwa - Narodowy Bank Polski prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji państwowych oraz realizuje ich...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /1 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodowego Banku Polskiego

   

  Podstawowymi organami Narodowego Banku Polskiego są Prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz Zarząd NBP. Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta na 6-letnią kadencję. Jest on przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej, Zarządu NBP oraz Komisji Nadzoru Bankowego. Rada Polityki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko walutowe i zarządzanie nim

   

  Z dniem 12 kwietnia polski złoty został całkowicie uwolniony, co oznacza, że kurs złotego może kształtować się swobodnie, bez żadnych ograniczeń. Powoduje to zwiększone ryzyko walutowe, z którym firmy będą miały do czynienia w transakcjach handlowych i w transakcjach związanych z kredytami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /8 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej.

   

  Ryzyko stopy procentowej to możliwość negatywnego wpływu zmian stóp procentowych na wyniki finansowe Banku. Występuje ono, jeśli nie jest możliwe rekompensowanie spadku dochodów z tytułu obniżki stóp procentowych udzielonych kredytów poprzez obniżenie poziomu odsetek wypłacanych depozytariuszom...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /7 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie ryzykiem płynności.

   

  Ryzyko płynności to kluczowe zagadnienie dla funkcjonowania banku, systemu finansowego i całej gospodarki. Zdolność banku do realizacji zobowiązań uregulowana jest w art.8 prawa bankowego („ bank jest obowiązany do utrzymania płynności płatniczej dostosowanej do rozmiarów i rodzaju prowadzonej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /5 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko kredytowe i zarządzanie nim

   

  Gdy bank podpisuje umowę kredytową, to podejmuje ryzyko, że kredytobiorca może w przyszłości nie spłacić całości zaciągniętego kredytu, albo nie będzie dotrzymywał wyznaczonych terminów spłat rat kapitałowych lub odsetek w następstwie utraty lub zachwiania zdolności kredytowej. Bank może...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /7 021

  praca w formacie txt

Do góry