Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Ryzyko płynności

   

  Ryzyko płynności wiąże się ze zdolnością banku do sprostania w odpowiednim czasie i bez dodatkowych obciążeń , zobowiązaniom wobec klientów i innych podmiotów, z którymi jest w kontakcie w trakcie rozwijania swej aktywności.

  Pomiędzy ryzykiem wyniku a ryzykiem płynności następują wzajemne...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyka operacyjne

   

  Ryzyka strat to ostateczne, jak również częściowe straty związane z odsetkami i spłatami w ramach uzgodnionych warunków odstąpienia kapitału. Natomiast ryzyka cenowe obejmują:

  ryzyka zmiany stopy procentowej, czyli niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian rynkowej stopy procentowej na...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko strategiczne

   

  Ryzyko strategiczne wynika z wielkości i struktury kapitału, związane jest również ze strukturą właścicieli i zarządu. Ryzyko związane ze strukturą właścicieli dotyczy wyposażenia banku w kapitał niezbędny do sprawnego funkcjonowania tej instytucji. Ryzyko związane ze sferą zarządzania jest...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota ryzyka kredytowego banku i jego konsekwencje

   

  Ryzyko towarzyszące działalności gospodarczej utożsamiane jest z niepewnością, zagrożeniem nie osiągnięcia zamierzonych celów. Według V. Joga i C. Suczyńskiego „Ryzyko czy też niepewność charakteryzuje sytuację, w której przychody z tytułu danej inwestycji nie są z góry przewidziane z...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /2 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELIXIR

   

  ELIXIR – elektroniczna izba rozliczeniowa 18.04.1994 roku w celu dalszego rozwoju rozrachuków. To system rozrachunków netto, w którym zlecenia wystawiane do zaksięgowania na rachunkach banków, są rezultatem kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań wynikających z indywidualnych zleceń klientów. W...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania centrali KIR S.A.

   

  zapewnienie prawnych, technicznych i organizacyjnych warunków działania KIR-u

  współpraca z centralami banków, które są uczestnikami KIR-u

  rejestracja należności i zobowiązań uczestników

  składnie w NBP z upoważnienia uczestników zleceń obciążających ich rachunki bieżące w...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki uczestnictwa w systemie KIR

   

   

  1) wniosek o uczestnictwo

  data rozpoczęcia działalności operacyjnej w Polsce

  poziom wsp. wypłacalności z ostatnich 3 miesięcy ( min. 8%)

  średni stan środków banku na rachunkach w NBP i rachunkach a vista w innych bankach

  sprawozdanie z przepływów finansowych w okresach...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZADANIA BRIR-ów

   

  prowadzenie punktów przyjęć i odbioru dokumentów rozrachunkowych

  prowadzenie komórek regionalnych poczty bankowej i nadzór nad jej terminowym i prawidłowym działaniem

  rejestracja zobowiązań i należności uczestników wynikających z wymiany zleceń przeprowadzonych za pośrednictwem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYBIR

   

  SYBIR – uruchomiony w 1993 r. System wymiany zleceń płatniczych między uczestnikami rejestracji wzajemnych należności i zobowiązań z tego tytułu, wymiany między uczestnikami przesyłek z takimi zleceniami i przesyłek kurierskich sporządzanych w formie papierowej i w formie zbioru danych przekazanych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposób realizacji celów i zadań strategicznych – przykłady

   

  Strategia rynkowa (m-ingowa):

  zwiększyć udział w regionalnym rynku kredytowym o .... punktów

  wprowadzić usługi bankowości internetowej, home backing, abanking

  rozszerzyć sieć na dalsze regiony

  rozwijać sieć małych placówek

  rozwijać sieć...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /2 144

  praca w formacie txt

Do góry