Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  WNIOSEK KREDYTOWY

  Oferta zaciągnięcia kredytu składana przez klienta bankowi. Zawiera ona informacje ekonomiczne uzasadniające rodzaj, kwotę, przeznaczenie kredytu, okres jego spłaty, proponowane zabezpieczenie itp. Oferta ta jest przedmiotem negocjacji mających na celu uzgodnienie warunków przyszłej umowy kredytowej. Wymaga...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEKSEL

  Papier wartościowy sporządzony w przewidzianej prawem wekslowym formie, potwierdzający istnienie zobowiązania wystawcy w. lub wskazanej przez niego osoby, do bezwarunkowej zapłaty określonej osobie, w oznaczonym terminie i miejscu, wymienionej na nim sumy pieniężnej.

  W. może być sporządzony na firmowym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /7 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIG-PL

  Indeks giełdowy obliczany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (WGPW). Indeks ten publikowany jest od 22 grudnia 2003 r., przy czym datą bazową jest 16 czerwca 1991 r. Kapitalizacja bazowa wynosi 57 140 000,00 zł. Wartość bazowa indeksu wynosi 1 000 punktów. Indeks ustalany jest podczas każdej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIG

  Warszawski Indeks Giełdowy, miejscem ustalania indeksu jest Warszawska Giełda Papierów Wartościowych (WGPW). Jest to indeks dochodowy uwzględniający dochody z tytułu dywidend i praw poboru.

  W indeksie są wszystkie spółki notowane na rynku podstawowym. Liczony jest od 16 kwietnia 1991 r. Wartość bazowa...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIBID

  Warsaw Interbank Bid Rate, wskaźnik określający roczną stopę procentową, jaką banki płacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Terminy dla ustalanych stóp procentowych są takie same jak dla wskaźnika WIBOR. Wskaźnik WIBID ustala się o godz. 11.00.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIG 20

  Warszawski Indeks Giełdowy 20, miejscem ustalania indeksu jest Warszawska Giełda Papierów Wartościowych (WGPW). Jest to indeks cenowy nieuwzględniający dochodów z tytułu dywidend i praw poboru.

  W indeksie uczestniczą spółki, dla których w wolnym obrocie znajduje się co najmniej 10% akcji i nie jest to...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIBOR

  Warsaw Interbank Offered Rate, wskaźnik WIBOR określa roczne oprocentowanie lokat międzybankowych w Polsce. Jest to stopa procentowa, po jakiej banki skłonne są udzielić pożyczek innym bankom.

  Ustalana jest ona jako średnia arytmetyczna stóp procentowych wybranych banków. Wskaźnik ten liczy się dla lokat...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIG-BANKI

  Warszawski Indeks Giełdowy dla spółek sektora bankowego, jest subindeksem indeksu WIG. Wartość pakietu akcji spółek sektora bankowego jest identyczna jak w indeksie WIG. Podobnie jak WIG, indeks WIG-Banki jest indeksem dochodowym obejmującym dywidendy i prawa poboru.

  Datą bazową do ustalania indeksu jest...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKOŚCI KRYTYCZNE W UJĘCIU GOTÓWKOWYM

  Próg rentowności jest w.k., przy której sprzedaż pokrywa koszty działalności. W tej sumie mieszczą się koszty, które wiążą się z płatnościami (zużycie materiałów bądź płace) i koszty rozrachunkowe (amortyzacja środków trwałych). Ten ostatni rodzaj kosztu nie wymaga bieżących zapłat, środki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIG-INFORMATYKA

  Warszawski Indeks Giełdowy dla spółek sektora informatyki, jest subindeksem indeksu WIG. Wartość pakietu akcji spółek sektora informatyki jest identyczna jak w indeksie WIG. Podobnie też jest on indeksem dochodowym obejmującym dywidendy i prawa poboru.

  Datą bazową do ustalania indeksu jest 31 grudnia 1998...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /723

  praca w formacie txt

Do góry