Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Faktura VAT

   

  Faktura VAT jest to dowód sprzedaży wystawiony przez płatnika podatku od towarów i usług nabywcy będącemu również płatnikiem tego podatku. Treść jej i forma są ściśle określone, bowiem stanowi ona: u sprzedawcy dowód wymiaru podatku od towarów i usług oraz powstania obowiązku podatkowego, u...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faktoring

   

  Faktoring jest to rodzaj bardzo szeroko pojętego pośrednictwa handlowego. Faktornig polega zatem na nabywaniu przez specjalistyczne instytucje faktoringowe bieżących, nie przeterminowanych wierzytelności od różnych podmiotów gospodarczych, którym należności te przysługują z tytułu dostarczonych...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /7 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majątek przedsiębiorstwa

   

  Majątek przedsiębiorstwa jest to ogół dóbr rzeczowych, finansowych, wartości niematerialnych i prawnych, którymi dysponuje przedsiębiorstwo w czasie swojej działalności.

   

  Majątek przedsiębiorstwa dzielimy na

  majątek trwały

  majątek obrotowy

   

  Do majątku trwałego zaliczamy te...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /4 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYKŁADOWA UMOWA LEASINGU FINANSOWEGO

   

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   

   

  Niniejsza umowa jest umową leasingu w rozumieniu postanowień Tytułu XVII Księgi Trzeciej Kodeksu Cywilnego oraz umową leasingu finansowego w rozumieniu przepisów podatkowych.

   

  Ilekroć w niniejszej Warunkach jest mowa o :

  a/„ leasingodawcy”, należy przez to rozumieć...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /24 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynsze leasingowe

   

  Czynsze leasingowe są to comiesięczne opłaty, jakie w czasie trwania umowy leasingobiorca wpłaca na rzecz leasingodawcy. Wysokość czynszów w poszczególnych miesiącach jest określona w umowie. EFL S.A. stosuje czynsze równomierne ( równe ) albo degresywne ( malejące ) o trzech stopniach degresywności, w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABEZPIECZENIE UMOWY LEASINGU

   

  Zabezpieczenie ekonomiczne jest odnoszone do dochodu brutto leasingobiorcy za ostatnie 12 miesięcy który powinien pokrywać wartość udzielonego kredytu w ramach umowy leasingowej. Jeżeli Klient ma umowy z EFL S.A. w toku , to dochód ten powinien pokrywać również kredyt z tych umów. Gdy ustalony w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejski Fundusz Leasingowy

   

  Europejski Fundusz Leasingowy powstał w 1991 roku jako jeden z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Specjalizujemy się w leasingu ruchomości i obsługujemy 38% małych i średnich firm w Polsce, korzystających z leasingu. O tym, jak silna pozycję wyrobiliśmy sobie przez 10 lat...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /9 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leasing

   

  Przedstawienie jednoznacznej definicji leasingu jest niezwykle trudne, gdyż jego istota może różnić się w zależności od tego, z jakiej perspektywy jest rozpatrywana. Z punktu widzenia ekonomicznego, leasing, zwłaszcza tzw. leasing finansowy, można określić jako metodę finansowania inwestycji. Decyzje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  leasing bieżący

   

  Drugą zasadniczą formą leasingu jest tzw. leasing bieżący (zwany także operacyjnym), który charakteryzuje się znacznie krótszym (z reguły do trzech lat) okresem umowy leasingowej. Jest on zatem formą zaspokojenia przejściowego, zwiększonego zapotrzebowania producentów na określone dobra produkcyjne...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /1 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leasing finansowy

   

  Leasing finansowy polega na udostępnieniu korzystającemu dobra inwestycyjnego do użytkowania i ewentualnie pobieraniu pożytków na określony czas, na ogół zbliżony do okresu jego gospodarczej przydatności, tzn. okresu, w którym istnieje wysokie prawdopodobieństwo technicznej sprawności dobra oraz...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /2 837

  praca w formacie txt

Do góry