Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Metody równoważenia bilansu - nadwyżka kapitałowa

   

  Jak już wspomnieliśmy bilans płatniczy musi być zrównoważony. W przypadku Polski jego deficytową cześć (którą stanowią zazwyczaj obroty bieżące) pokrywa wysoka nadwyżka kapitałowa. Składają się na nią inwestycje zagraniczne w prywatyzowane zakłady i budowę nowych oraz zakupy polskich papierów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /1 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans płatniczy i jego składniki

   

  Bilans płatniczy - to sporządzane za określony okres zestawienie wykazujące sytuację płatniczą kraju z tytułu kontaktów zagranicznych. Bilans płatniczy jest pojęciem bardzo szerokim i dzieli się na:

   

  Bilans obrotów bieżących – zestawienie płatności danego kraju wynikające z międzynarodowego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /2 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cel wprowadzenia instytucji bilansu płatniczego.

   

  Państwo utrzymując kontakty dotyczące wymiany dóbr, usług, kapitału itp., z innymi krajami posiada wobec nich określone zobowiązania, a także samo otrzymuje pewne należności. Owe kontakty dotyczą w szczególności obywateli i podmiotów gospodarczych działających na jego terenie. Wymiana ta ma swoją...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka wobec państw UE

   

  W latach 90-tych przyspieszono proces integracji gospodarczej Polski z krajami Unii Europejskiej. W celu wsparcia procesu reform polityczno-gospodarczych w krajach post komunistycznych zawiesiły one ilościowe ograniczenia w imporcie z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej. Wyrazem nakierowywania się na handel z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy zmian gospodarki

   

  W latach 90-tych wyróżnić można trzy etapy rozwoju polityki handlu zagranicznego1:

   

  I. Etap pierwszy – od początku 1990 do połowy 1991r.

  W powyższym okresie w obrotach międzynarodowych liberalizacji uległo ok. 90% wymienianych towarów. Miała miejsce głęboka dewaluacja złotego i wprowadzenie jego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /2 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Handel zagraniczny po transformacji ustrojowej

   

  Przełomowym momentem dla całej polskiej gospodarki, a więc również dla handlu zewnętrznego była przeprowadzona po 1989r. transformacja systemowa. W III Rzeczpospolitej Polskiej w rządzie Mazowieckiego ministrem finansów został Leszek Balcerowicz. Rozpoczął on szereg przedsięwzięć mających na celu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /1 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka handlu zagranicznego

   

  Na początku lat osiemdziesiątych, gdy narosły trudności w handlu zagranicznym, znaczenie Polski w międzynarodowym podziale pracy ponownie zmalało.

  Na przełomie dekady lat 70-tych i 80-tych gospodarka polska weszła w stan głębokiego kryzysu, przejawiającego się wyraźnym spadkiem produkcji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /5 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura wymiany zagranicznej

   

  Obroty zagraniczne, zaś w szczególności import, zaczęły gwałtownie wzrastać, pozwoliło to na pewną modernizację gospodarki, podniesienie jakości towarów i usług. Zyskała na znaczeniu idea przechodzenia do gospodarki rozwijanej autonomicznie, otwartej na świat. Pojawiła się wysoka dynamika importu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /2 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje wpływające na kształtowanie się handlu zagranicznego

   

  W omawianym okresie Polska należała do Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG), która koordynowała współpracę gospodarczą krajów socjalistycznych. To na posiedzeniach Sesji (najważniejszego organu RWPG) ustalano wspólne cele, które następnie realizował komitet wykonawczy. Kraje RWPG starały się, nie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Handel zagraniczny Polski w latach 1970-1989.

   

  Do przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych organizacja handlu zagranicznego i wszelkich form powiązań ekonomicznych z innymi krajami była zdeterminowana przez ogólne rozwiązania ustrojowe charakterystyczne dla systemu socjalistycznego. Wymiana gospodarcza z zagranicą została...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /1 766

  praca w formacie txt

Do góry