Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  AKTYWA OBROTOWE

  Majątek obrotowy, bieżące aktywa, środki obrotowe, zużywają się w całości w procesie tworzenia przychodu w ciągu roku lub w ciągu normalnego cyklu działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, jeżeli jest on dłuższy (MSR nr 1). IV dyrektywa 78/660/EWG wymienia a.o. i ich elementy jako składniki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /8 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTUARIUSZ

  Specjalista w zakresie zastosowania metod matematyczno-statystycznych w kalkulacjach i operacjach ubezpieczeniowych, bankowych i finansowych. Głównym jego zadaniem w firmie ubezpieczeniowej jest ustalanie stawek taryfowych, określanie wielkości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz ustalanie marginesu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWA OBROTOWE NETTO

  Aktywa bieżące netto, working capital - kapitał pracujący, nadwyżka bieżących aktywów nad bieżącymi zobowiązaniami. Kategoria ta jest również utożsamiana z kapitałem zaangażowanym netto. W większości krajów przyjmuje się, że do aktywów bieżących zalicza się pozycje, co do których oczekuje się...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulacje prawne dotyczące zagospodarowywania odpadów komunalnych

  W celu zmniejszenia zagrożeń związanych z opakowalnictwem oddziałuje się na gospodarkę i społeczeństwo w taki sposób, aby je przekonać, a w ostateczności zmusić do postępowania zgodnie z prawami przyrody, w interesie obecnych i przyszłych pokoleń. Sięga się do instrumentów ekonomicznych...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /1 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenia dla środowiska wywoływane wysoką produkcją i konsumpcją towarów

  Współczesna cywilizacja w wielu dziedzinach osiągnęła poziom rozwoju dotychczas niespotykany. Rozwój ten istotnie wpłynął na zmianę warunków życia na Ziemi. W wyniku odkryć naukowych nastąpił rewolucyjny rozwój techniki, dzięki czemu człowiek w dużym stopniu podporządkował sobie przyrodę...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /7 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpady poużytkowe

  Problem odpadów poużytkowych i odpadów opakowaniowych jest rozpatrywany również z punktu widzenia ekologii i towaroznawstwa, ze względu na konieczność ochrony środowiska naturalnego.

  W wielu krajach działalność związana z ochroną środowiska jest regulowana w drodze ustaw. Przykładowo można...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /4 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpady opakowaniowe

  W ogólnej ilości wszystkich odpadów, których źródłem mogą być procesy wydobywcze, budownictwo, procesy produkcyjne, leśnictwo, ogrodnictwo, rolnictwo, opakowalnictwo czy konsumpcja, ilościowo największe grupy stanowią produkty uboczne procesów wydobywczych, gruz budowlany oraz odpady z dużych...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /8 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierunki i metody utylizacji odpadów

  Najważniejszym zadaniem przemysłu jest ograniczanie ilości opakowań do niezbędnego minimum, zgodnie z postulatami logistyki towarów. Nie zawsze jednak postulat ten udaje się w dostatecznym stopniu realizować. Należy wtedy wybrać optymalny w określonej sytuacji wariant rozwiązania problemu utylizacji...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /14 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbiórka i segregacja zużytych opakowań

  Użyteczne odpady nie powinny trafiać do pojemników razem z nieużytecznymi śmieciami, gdyż wtedy można je odzyskiwać jedynie przy dużym nakładzie kosztów i z reguły w niedostatecznym stopniu czystości. Jest zatem pożądane, by odpady nadające się do wtórnego przetworzenia, a wśród nich zużyte...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /3 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oznaczanie towarów kodem kreskowym

  W ostatnich latach lansowana jest w sposób szczególny forma sprzedaży samoobsługowej ograniczająca w znacznym stopniu możliwości przekazywania nabywcom ustnej informacji o towarze, co uwypukla znaczenie informacji umieszczanych na opakowaniu. Wprowadzenie nowoczesnych skomputeryzowanych form prowadzenia...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /18 407

  praca w formacie txt

Do góry