Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  AKTYWA BANKU

  Składniki majątku znajdujące się w dyspozycji banku, które powstały w wyniku przeszłych zdarzeń. Składają się na nie:

  1) środki pieniężne w postaci gotówki w kasie, pozostałych środków w kasie, tj. czeków podróżniczych obcych, blankietów wekslowych, środków na rachunku nostro lub na rachunku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWA OPERACYJNE

  Zasoby majątkowe jednostki, które są wykorzystywane w jej działalności operacyjnej. Obejmują one różnorodne aktywa, zarówno trwałe jak i obrotowe, identyfikowane według kryterium klasyfikacyjnego, którym jest sposób czerpania korzyści z danego aktywu.

  Do typowych trwałych a.o. zalicza się: wartości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWA BIOLOGICZNE

  Rośliny uprawne oraz zwierzęta będące w hodowli lub chowie (MSR nr 41). Podkreśla się, że wiarygodne ustalenie a.b. jest w pełni możliwe. Powyższe stwierdzenie może być jednak kwestionowane w momencie początkowego ujęcia a.b., dla których brak jest ceny rynkowej lub ich wartości. Alternatywne...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWA PIENIĘŻNE

  Obejmują posiadane przez jednostkę krajowe środki płatnicze, walutę obcą, instrumenty rynku pieniężnego (np. weksle, bony oszczędnościowe, bony handlowe, certyfikaty depozytowe, bony skarbowe, bony pieniężne NBP) o terminie zwrotu nie dłuższym niż jeden rok oraz wszelkie należne jednostce...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWA FINANSOWE

  Aktywa dowolnej jednostki najczęściej definiowane jako zasoby powstałe w rezultacie przeszłych zdarzeń gospodarczych, które są przez tę jednostkę kontrolowane i traktowane jako źródła przyszłych korzyści ekonomicznych. Tak opisanymi aktywami są w rachunkowości jednostki klasyfikowane według wielu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADMINISTROWANIE SYSTEMEM

  Organizacja procesu eksploatacji, obejmuje zadania nadzoru, które mają zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu informatycznego. Czynności administratora systemu zaczynają się już w toku wdrażania systemu informatycznego, kiedy administrator określa uprawnienia użytkowników systemu.

  Podczas bieżącej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWA POZABILANSOWE

  Majątek pozabilansowy, aktywa niewykazywane w ewidencji bilansowej, związane z działalnością jednostki. W szczególności do ewidencji pozabilansowej majątku trwałego można zaliczyć: środki trwałe postawione w stan likwidacji na skutek zużycia lub zniszczenia do czasu zakończenia likwidacji; środki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWA NETTO

  Majątek czysty, w literaturze przedmiotu a.n. określa się jako majątek, który pozostaje po odjęciu od aktywów zobowiązań bieżących i długoterminowych. Tak liczony majątek jest nazywany majątkiem czystym (koncepcja modelu ewidencyjnego T. Pechego) i przybiera formy różnych funduszy lub kapitałów, w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKCJA

  Stock, share, termin ten może być używany w trojakim znaczeniu: jako ułamek kapitału podstawowego spółki akcyjnej, jako ogół praw i obowiązków akcjonariusza wobec spółki oraz jako papier wartościowy inkorporujący prawa udziałowe akcjonariusza w spółce.

  A. stanowi część kapitału podstawowego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /16 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWA TRWAŁE

  Majątek trwały, aktywa długoterminowe, w IV dyrektywie Rady 78/660/EWG zostały zdefiniowane jako kategoria obejmująca te składniki majątku, które stale służą prowadzeniu działalności. Według ustawy o rachunkowości a.t. to takie aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych.

  Rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /8 743

  praca w formacie txt

Do góry