Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Motyw portfelowy utrzymania pieniądza

   

  Motyw portfelowy utrzymania pieniądza - to niechęć ludzi do ryzyka. Ludzie są skłonni poświęcić wyższą przeciętnie stopę zwrotu dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa lokat, tj. takiego portfela inwestycyjnego, który przyniesie niższą, ale dającą się łatwiej przewidzieć stopę zysku.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potrzeby finansowe sektora publicznego ( PPSP )

   

   

  Potrzeby finansowe sektora publicznego ( PPSP ) lub inaczej - deficyt sektora publicznego - jest to suma deficytu budżetu centralnego i budżetów terenowych oraz deficytu w gałęziach znacjonalizowanych.

  Poziom cen - rozumiemy przeciętną cenę wszystkich dóbr wytwarzanych w...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Równowaga krótkookresowa

   

  Równowaga krótkookresowa - na rynku dóbr przy stałych cenach i płacach istnieje wtedy, kiedy popyt globalny lub inaczej - planowane globalne wydatki dokładnie zrównają się z faktycznie wytworzoną produkcją.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złudzenie inflacyjne

   

  Złudzenie inflacyjne - ludzie ulegają zł. infl. gdy mylą zmiany realne ze zmianami nominalnymi. Ludzki dobrobyt zależy od zmiennych realnych, a nie nominalnych.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada celowego działania

   

  Zasada celowego działania - zgodnie z nią, najlepszym sposobem osiągnięcia danego celu jest użycie środków bezpośrednio wpływających na ten cel. Środki sprzyjające danemu celowi, lecz wpływające także na inne obszary i wywołujące tam zakłócenia określa się jako rozwiązania suboptymalne...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost gospodarczy pobudzany eksportem

   

  Wzrost gospodarczy pobudzany eksportem - opiera się na wzroście produkcji i dochodu narodowego, stymulowanym przez eksport, a nie zastępowaniu importu produkcją krajową.

  Wzrost wydatków państwa na dobra i usługi prowadzi do zwiększenia produkcji zapewniającej równowagę. Przy danej stopie podatkowej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypieranie

   

  Wypieranie - polega na ograniczeniu wielkości popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego sektora prywatnego pod wpływem wzrostu wydatków państwa, który powoduje zwiększenie popytu globalnego i w konsekwencji - wzrost stopy procentowej.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia walutowa

   

  Unia walutowa - przewiduje stałe i niezmienne kursy walutowe w obrębie unii, swobodę przepływu kapitału oraz wspólną, ponadnarodową władzę monetarną ustalającą podaż pieniądza w całej unii.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ścieżka kursu walutowego

   

  Ścieżka kursu walutowego - opartego na parytecie siły nabywczej (PSN) - jest to taka ścieżka nominalnego kursu walutowego, na której realny kurs walutowy jest utrzymywany na stałym poziomie w określonym przedziale czasu.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System clearingowy

   

  System clearingowy - jest to ogół porozumień na mocy których wzajemne zobowiązania i należności banków rozlicza się przez zestawienie wszystkich transakcji dokonanych w danym okresie i dokonanie spłaty tylko zobowiązań netto powstałych w rozliczeniach międzybankowych.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /309

  praca w formacie txt

Do góry