Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  RYNEK DOSKONAŁY

   

  Występuje, gdy spełnione są warunki:

  rozproszenie po stronie popytu i podaży (duża liczba kupujących i sprzedających), w rezultacie czego żaden z kupujących lub sprzedających nie posiada pozycji pozwalającej na dyktowanie warunków sprzedaży i kupna – cena jest dana i jest wypadkową gry...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek i gospodarka rynkowa

  Proces, przy pomocy którego kupujący i sprzedający określają co chcą kupić lub sprzedać i na jakich warunkach

  >

  Całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków, w jakich one przebiegają

  Powstaje w odpowiedzi na rzadkość zasobów i dóbr

   

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkurencja monopolistyczna

   

  Jak zauważył E.H.Chamberlin konsumenci mają różne gusty i do ich zaspokojenia niezbędne jest istnienie różnorodnych dóbr i usług.

  Według Samuelsona i Nordhhausa konkurencja monopolistyczna jest to struktura rynku, przy której istnieje duża liczba sprzedawców dostarczająca dobra będące substytami...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /3 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe struktury rynkowe

   

  Ważnymi elementami wpływającymi na kształt struktury rynkowej są zarówno czynniki demograficzne, geograficzne i kulturowe (np. styl życia, tradycje), jak i czynniki ekonomiczne, technologiczne, ustrojowe i polityczne. Stąd struktura rynkowa może być opisana różnymi kategoriami, np. takimi...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /2 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Minimalna skala efektywna

   

  Minimalna skala efektywna - wielkość produkcji, przy której krzywa długookresowych kosztów przeciętnych przestaje opadać (inaczej: wielkość produkcji, przy której długookresowe koszty przeciętne osiągają minimum)

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  3.Koszty stałe i zmienne

   

  Koszty stałe - wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, które nie zależą (w krótkim okresie) od wielkości wytwarzanej produkcji. Są to:

  amortyzacja

  opłaty za dzierżawę terenu

  koszty ogrzewania, oświetlenia, etc.

  koszty funkcjonowania...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty w długim okresie

   

  Korzyści skali (ekonomie skali) - występują, gdy koszty całkowite rosną wolniej niż rozmiary produkcji, krzywa długookresowego kosztu przeciętnego opada. Źródła korzyści skali:

  technologiczne,

  marketingowe,

  finansowe.

  Niekorzyści skali (dyzekonomie skali) –...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział kosztów

   

  Koszty księgowe (explicite, jawne) – koszty odzwierciedlone w ewidencji księgowej obejmujące zarówno rzeczywiste wydatki pieniężne jak i niepieniężne – amortyzację,

  Koszty ukryte (implicite) – koszty faktycznie nie ponoszone przez przedsiębiorstwo, które mogłoby one ponosić, gdyby...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowy podział pracy

  Charakterystyka

  Miedzynarodowy podział pracy(MPP)- jest szczególną, rozwiniętą formą społecznego podziału pracy. Stanowi historycznie ukształtowane formy powiązań gospodarczych między poszczególnymi krajami, określa ich miejsce w produkcji światowej, czyli decyduje o międzynarodowej specjalizacji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.04.2011 Znaków /2 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Estymator obciążony

  Estymator obciążony

  Estymator jest oceną parametru populacji. Jeżeli parametr populacji generalnej<br

  oznaczymy przez Q, przez <mathZ_n</math - funkcję (estymator) wartości zmiennych uzyskanych na <br

  podstawie próby:

  Z_n= f\left(X_1, X_2, X_3....X_n\right)</math,<br

  to konkretna wartość T, jaką zmienna...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.04.2011 Znaków /4 655

  praca w formacie txt

Do góry