Ekonomiczne /10 520 prac/

  • Ocena brak

    ASYGNATA KASOWA

    Dokument stanowiący polecenie i jednocześnie pokwitowanie przyjęcia lub wypłaty gotówki z kasy. Rozróżnia się dwa rodzaje asygnat: przychodowe i rozchodowe. Asygnatę przychodową, zwaną popularnie ,,Dowód wpłaty - KP”, traktuje się jako druk ścisłego zarachowania. Bloki asygnat przed wydaniem do...

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 896

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ANALIZA SYTUACJI KAPITAŁOWO - MAJĄTKOWEJ

    Oddzielne badania struktury aktywów i pasywów, czyli tzw. pionowa analiza bilansu, nie wystarczają. Rzeczywisty obraz sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa uzyskuje się dopiero w wyniku oceny wzajemnego związku między składnikami majątkowymi (aktywami) a odpowiadającymi im źródłami finansowania...

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /11 911

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ NA PODSTAWIE AKTYWÓW BILANSU

    W strukturze zasobów majątkowych wyróżnia się dwie grupy, tj. aktywa trwałe i aktywa obrotowe. Rola ich w procesie osiągania gotówki nie jest jednakowa. Aktywa trwałe zaangażowane są w przedsiębiorstwie przez dłuższy czas (powyżej roku). Z tego też względu uważa się je za mało elastyczne. Nie ma...

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /5 366

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI W RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ

    Analiza CVP w rachunku ABC, istota nowego podejścia do rozliczania kosztów pośrednich produktów opiera się na spostrzeżeniu, że koszty stałe nie zmieniają się w zależności od rozmiaru produkcji, ale rosną wraz ze złożonością procesów wytwórczych. Na przykład, wprowadzanie wielu odmian produktu...

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 670

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ANALIZA TECHNICZNA

    Jest jedną z grup metod służących do analizy papierów wartościowych, a zwłaszcza do analizy akcji. Może być również stosowana do badania cen towarów i usług oraz kursów walut. A.t. polega na badaniu zaobserwowanych w przeszłości kursów papierów wartościowych. Na tej podstawie są wyciągane wnioski co...

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /10 843

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ANALIZA PRZYCHODÓW

    Przychody przedsiębiorstwa oraz najczęściej związany z nim proces sprzedaży są jednym z najważniejszych ogniw w stale dokonującym się ruchu okrężnym środków gospodarczych, następuje w nim w szczególności przeniesienie prawa własności ze sprzedającego na kupującego w zamian za ekwiwalent...

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 951

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ANALIZA WRAŻLIWOŚCI PROGU RENTOWNOŚCI

    Analiza ta, oparta na liniowej zależności kosztów od rozmiaru działalności oraz założeniu stałości ceny jednostkowej, zawiera uproszczenia, które przyczyniają się do jej skuteczności i aplikacyjności. Można jednak dążyć do lepszego przybliżenia rzeczywistości przez osłabienie przyjętych...

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 595

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

    Część analizy ekonomicznej, a ściślej jej podstawowego działu, czyli analizy finansowej. Analiza finansowa stanowi historycznie najstarszy dział analizy ekonomicznej. Powstała początkowo właśnie jako a.s.f. (bilansu oraz rachunku zysków i strat). Porównanie bilansów przedsiębiorstwa zapoczątkował w...

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /8 669

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ANALIZA WSKAŹNIKOWA

    Jeden z najważniejszych elementów analizy finansowej polegający na obliczaniu, porównywaniu i interpretowaniu odpowiednich wskaźników stanowiących relacje danych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa (bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych). Mogą to być w...

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 574

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ANALIZA STRUKTURALNA BILANSU

    Polega na ustaleniu i interpretacji relacji i powiązań występujących między poszczególnymi wartościami aktywów i pasywów bilansu. Istotne jest w tym wypadku: ustalenie udziału danej pozycji w kwocie ogółem stanowiącej punkt odniesienia, a więc łącznej sumie bilansu lub też grupie bilansu; określenie...

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 761

    praca w formacie txt

Do góry