Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  TEORIA PREFERENCJI

   

  Podejmowane decyzje konsumenta są zdeterminowane nie tylko jego możliwościami finansowymi, ale również indywidualnymi preferencjami. Pozwalają one konsumentowi dokonywać oceny poszczególnych koszyków konsumpcyjnych ustosunkowując się jednocześnie do nich. Aby móc badać preferencje konsumentów , musimy...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /1 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA UŻYTECZNOŚCI

   

  Użyteczność jest miarą satysfakcji, zadowolenia, poczucia zaspokojenia potrzeby wynikającej z konsumpcji określonej ilości jednego dobra lub ich większej ilości zawartych w koszyków konsumpcyjnych. Konsument odczuwa pewien ( indywidualnie określony ) stopień zadowolenia z konsumpcji np. 5 szklanek...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /1 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Linia jednakowego budżetu a problem wyboru koszyka

   

  Dla analizy popytowej strony rynku sprawa najważniejsza jest wyjaśnienie , który z koszyków w danych warunkach rynkowych określonych przez odległość od początku układy( poziom dochodu) i nachylenie linii jednakowego budżety (relacje cen rynkowych) zostanie wybrany przez konsumenta? Jest to punkt...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /3 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA WYBORU KOSUMENTA

   

  Podstawowym celem konsumenta jest jak najlepsze zaspokojenie swoich potrzeb. Dlatego też konsument ( gospodarstwo domowe ) spełnia w systemie rynkowym funkcję konsumpcyjną. Z kolei, aby zdobyć środki umożliwiające zaspokajanie indywidualnych potrzeb, musi także spełniać funkcję produkcyjną. W...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /2 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastosowanie elastyczności dochodowej popytu

   

  Znajomość elastyczności dochodowej popytu jest niezbędna do prognozowania zmian w strukturze popytu konsumpcyjnego, zachodzących pod wpływem wzrostu gospodarczego i wzrostu poziomu zamożności. Podobne prognozy dotyczące struktury popytu wykorzystuje się również przy podejmowaniu przez...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Determinanty elastyczności dochodowej

   

  Jak wynika z powyższego wartość współczynnika Ed zależy przede wszystkim od charakteru potrzeby, którą dany produkt zaspakaja. Ponadto może ona zależeć m.in. od dostępności i liczby substytutów i dóbr komplementarnych, od zróżnicowania ich cen i cech jakościowych itp. Te właśnie te...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje dóbr

   

  Wartości współczynnika elastyczności dochodowej stanowi podstawę klasyfikacji dóbr konsumpcyjnych na różne kategorie .Gdy dochodowa elastyczność jest ujemna mamy do czynienia z dobrami niższego rzędu gdy dodatnia z dobrami normalnymi Z kolei w zależności od rodzaju potrzeby i sposobu w jaki ją...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /3 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność cenowa a opłaty za przejazdy publicznymi środkami lokomocji

   

  Przedstawione powyżej zależności między elastyczności ą popytu a sumą wydatków można wykorzystać do rozwiązania problemu właściwego wyznaczenia ceny przejazdów metrem Jeżeli znamy wartość elastyczności to wiemy w jakim kierunku należałoby zmieniać opłaty za przejazdy ,aby zwiększyć dochody...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność a ceny biletów na imprezy o stałych kosztach

   

  Organizatorzy rozrywek :koncertów, widowisk sportowych, i temu podobnych przedsięwzięć zawsze stoją wobec konieczności wyznaczenia cen biletów na imprezę. Najczęściej koszty organizowania imprezy są niezależne od ilości sprzedanych miejsc. Aby zatem osiągnąć maksymalny zysk liczony jako różnica...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /2 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność cenowa popytu a podatki

   

  Zwróćmy uwagę na fakt ,że rząd nakładając podatek zwany akcyzą bierze pod uwagę elastycznością cenową popytu .Im elastyczność niższa , tym akcyza lepiej spełnia swoje zadanie dostarczenia dochodów państwu .Akcyza powoduje z reguły wzrost rynkowej ceny. Jak pokażemy dalej dochody ze sprzedaży...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /3 298

  praca w formacie txt

Do góry