Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Produkcja

   

  Produkcja to proces, w którym zatrudnia się, tzn. łączy i zużywa w oparciu o znane producentowi sposoby, stojące do jego dyspozycji czynniki wytwórcze (pracę, ziemię i kapitał). Każde społeczeństwo ludzkie, (ale również niektóre „społeczeństwa” zwierząt np., pszczoły), choćby najbardziej...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /3 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy gospodarcze

   

  Każde społeczeństwo w celu zaspokojenia potrzeb swoich członków wytwarza przy pomocy stojących do jego dyspozycji czynników wytwórczych dobra i usługi, wymienia między sobą efekty swojej pracy, dzieli miedzy swoich członków to, co zostało wytworzone i wreszcie, wytworzone dobra i usługi zużywa...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /2 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy gospodarcze

   

  U podłoża istnienia i funkcjonowania każdej społeczności odnajdujemy zawsze pewne podstawowe problemy i zjawiska ekonomiczne Niektóre z nich mają równie kluczowe znaczenie dziś, co w czasach starożytnych. Można zatem sądzić, że zjawiska i towarzyszące im problemy pozostaną równie ważne w nowym i...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /4 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody pracy zespołowej

  Charakterystyka

  Praca jest jednym z głównych czynników decydujących o zaspokajaniu potrzeb człowieka, zarówno materialnych jak i psychicznych. Chcąc zaspokoić swoje dążenia ludzie muszą funkcjonować w różnych zbiorowościach i grupach społecznych. Duże znaczenie pełni forma pracy zwana pracą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.04.2011 Znaków /14 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obustronny monopol.

   

  Dotąd rozpatrywaliśmy przypadki pełnego monopolu albo ze strony nabywców albo oferentów zakładając jednocześnie, że po drugiej stronie podmioty gospodarcze są zatomizowane. Wtedy monopolista sam ustala cenę na swój produkt (gdy jest monopolistą oferentem) albo na czynnik produkcji, którego jest jedynym...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /2 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monopolistyczne różnicowanie ceny - segmentacja rynku

   

  W tym rozumowaniu zmienimy treść tylko jednego założenie, z którego korzystaliśmy analizując sytuację monopolu oferenta. Odchodzimy od uproszczenia, że monopolista nie ma żadnych preferencji w stosunku do nabywców. Przyjęcie takiej wersji założeń oznacza, że teraz monopoliście nie jest obojętne...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /6 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie i rozwój rynków w czasie

   

  W trakcie dotychczasowych rozważań przedstawiliśmy różne formy rynków dóbr konsumpcyjnych, nie zastanawialiśmy się jednak nad tym, w jakich sytuacjach powstają nowe rynki oraz od czego zależy i jak w miarę upływu czasu zmienia się forma rynku.

   

  Poświadczona gwałtownym wzrostem popytu...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /9 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasób i strumień czynnika produkcji

   

  W niniejszym rozdziale zajmiemy się rozpatrzeniem ogólnych uwarunkowań dotyczących handlu czynnikami produkcji, zarówno ogólnogospodarczymi (typu: ziemia, praca, kapitał rzeczowy) będącymi własnością gospodarstw domowych jak i specyficznymi, będącymi produktami przedsiębiorstw...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /3 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie się stawki płacy dla danego wariantu pracy

   

  Wysokość stawki płac, która ukształtuje się na rynku danego wariantu pracy będzie zależeć od relacji między popytem na dany wariant pracy a podażą danego wariantu pracy. Tak więc czynnikami, które będą miały wpływ na nią są: produkcyjność danego wariantu - im wyższa ceteris paribus...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /5 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaż pracy

   

  Praca jest jednym z czynników produkcji sprzedawanych przez gospodarstwa domowe przedsiębiorstwom. Jest jednak czynnikiem produkcji o specyficznych własnościach. Trzeba bowiem zwrócić uwagę na fakt, że praca jest dla większości gospodarstw domowych jedynym posiadanym czynnikiem produkcji, a więc...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /4 163

  praca w formacie txt

Do góry