Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  BADANIE WYRYWKOWE Z LOSOWYM WYBOREM PRÓBY

  Jest to badanie charakteryzujące się doborem próby dokonanym metodami statystyki matematycznej. Stosując metody statystyczne przy doborze próby, wnioski z jej badania można odnosić do całej populacji za pomocą odpowiednich wzorów matematycznych. Przykładami statystycznych metod doboru próby są: dobór...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANK

  Instytucja mająca osobowość prawną, utworzona i działająca na podstawie przepisów oraz zezwoleń uprawniających ją do wykonywania czynności bankowych, obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. B. jest przedsiębiorstwem, którego działalność obejmuje przyjmowanie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE WYRYWKOWE Z SUBIEKTYWNYM WYBOREM PRÓBY

  W tej metodzie badania biegły rewident dokonuje wyboru elementów próby według własnego uznania - przypadkowo lub świadomie, nie wykorzystując do tego metod statystycznych. Wybór przypadkowy może polegać na wyborze ze zbiorowości przypadkowych elementów, bez ustalonej wcześniej strategii.

  Wybór świadomy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

  Konieczność b.s.k.w. została narzucona po raz pierwszy przez ustawę o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz przez ustawę o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Obowiązek ten został utrzymany w ustawie o rachunkowości.

  Biegły rewident, dokonujący badania sprawozdań finansowych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /4 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Rewizja pozycji sprawozdania finansowego, weryfikacja pozycji sprawozdania finansowego, polega na sprawdzeniu prezentowanej w badanym sprawozdaniu finansowym pozycji w zakresie jej rodzaju i wartości przez porównanie stanu pożądanego pozycji ze stanem rzeczywistym oraz ocenę charakteru i wartości ujawnionych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

  Rewizja środków pieniężnych, weryfikacja pozycji środków pieniężnych, środki pieniężne obejmują: środki pieniężne w kasie, środki pieniężne w banku i inne środki pieniężne. Program b.ś.p. wykorzystuje w znacznym stopniu procedury badania transakcji typowych, pozwalające stwierdzić, że system...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /6 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE PRZYCHODÓW

  Dotyczy poszczególnych pozycji przychodów ze sprzedaży, pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych prezentowanych w rachunku zysków i strat w wersji porównawczej lub kalkulacyjnej.

  B.p. ze sprzedaży prezentowanych w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat obejmuje badanie: przychodów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /4 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE WSTĘPNE

  W fazie b.w. należy przeprowadzić rozpoznanie środowiska kontroli, systemu księgowości i kontroli wewnętrznej. W praktyce polega to na: zapoznaniu się z instrukcjami dotyczącymi systemu księgowości i kontroli jednostki; przeprowadzeniu rozmów z kierownictwem oraz wywiadów z personelem; obserwacji pracy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE REZERW

  Rewizja rezerw, weryfikacja pozycji rezerw, rezerwy mogą być gromadzone na koszty, na straty z transakcji, z tytułu trwałej utraty wartości składników majątku trwałego, na należności, z tytułu odpisania wartości zapasów do poziomu cen sprzedaży netto. Program b.r. jest ściśle związany z badaniem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  R.s.f. każdej jednostki obejmuje bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową; r.s.f. jednostek podlegających obowiązkowi corocznego badania obejmuje ponadto rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. W przypadkach określonych w ustawie o rachunkowości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /19 406

  praca w formacie txt

Do góry