Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  BANKOWA STOPA PROCENTOWA

  Jest to stosunek ilościowy ceny za pożyczenie kapitału do jego wielkości. Dotyczy zarówno banku przyjmującego depozyt, jak i udzielającego kredytu. W pierwszym przypadku to bank pożycza kapitał od depozytariuszy, czyli od tych, którzy mają nadmiar środków, w drugim zaś pożycza potrzebującym tych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE WYRYWKOWE Z WARSTWOWYM WYBOREM ELEMENTÓW PRÓBY

  Polega na tym, że całą zbiorowość dzieli się na pewną liczbę grup (warstw) o względnie jednorodnym charakterze, a następnie z każdej wydzielonej warstwy losuje się odpowiednią liczbę jednostek zaliczanych do próby.

  Ma ono szerokie zastosowanie w praktyce badania sprawozdań finansowych z dwu powodów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANKOWE DOKUMENTY ROZLICZENIOWE

  Są podstawą przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banku. Do podstawowych b.d.r. należy zaliczyć: polecenie przelewu, polecenie zapłaty, czek gotówkowy, czek rozrachunkowy, dowód wpłaty, asygnatę kasową wypłaty. Wzory tych dokumentów mają w większości przypadków postać zunifikowaną...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE WYRYWKOWE Z WYBOREM PRÓBY ZE ZBIORU LICZB LOSOWYCH

  Jest to badanie ze statystycznym doborem elementów próby, wykorzystującym tablice liczb losowych. Wyboru można dokonać ręcznie bądź za pomocą programu komputerowego. Tablica liczb losowych jest zbiorem liczb uzyskanych z generowania cyfr od 0 do 9. Biegły rewident stosujący tę metodę musi:

  1)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE WYNIKÓW ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH

  Obejmuje badanie zysków i strat nadzwyczajnych, przy czym występowanie takich strat i zysków w prawidłowo działającej jednostce powinno być zjawiskiem sporadycznym.

  Cele badania. Badanie to polega na sprawdzeniu: istnienia, kompletności, praw i obowiązków, wystąpienia, prawidłowości wyceny, pomiaru...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANKOWE ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

  Operacje polegające na dokonywaniu zmian w stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym na zlecenie klienta lub w wyniku czynności, które z mocy prawa powodują wskazane zmiany w stanie praw majątkowych klienta.

  B.r.p. przeprowadzane są między stronami, jeżeli przynajmniej jedna ze stron rozliczenia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE ZAPASÓW

  Rewizja zapasów, weryfikacja pozycji zapasów, zapasy to: materiały, towary, wyroby gotowe i produkcja niezakończona. Program b.z. powinien umożliwiać ocenę kontroli wewnętrznej w odniesieniu do zapasów oraz ustalenie poprawnego stanu ilościowego zapasów na dzień bilansowy, a jednocześnie określenie ich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /8 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE WYRYWKOWE

  Polega na tym, że biegły rewident wysnuwa wnioski służące do oceny całej badanej zbiorowości na podstawie wybranej próby. Stosuje się je wtedy, gdy zbiorowość jest praktycznie nieograniczona i niemożliwe jest wykonanie badania pełnego. Jest to jedyna metoda, którą można wykorzystać ze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANKOWY PAPIER WARTOŚCIOWY

  Służy gromadzeniu przez bank emitujący środków pieniężnych w złotych lub w innej walucie wymiennej. Papier taki w swojej nazwie zawiera wyrazy „bankowy papier wartościowy”, a jego treść obejmuje:

  1) wartość nominalną;

  2) zobowiązanie banku do:

  a) naliczania określonego oprocentowania według...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE ZOBOWIĄZAŃ

  Dotyczy poszczególnych pozycji zobowiązań krótko- i długoterminowych prezentowanych w bilansie. Program badania powinien uwzględniać sprawdzenie istotności poszczególnych tytułów. Szczególną rolę odgrywa b.z. z tytułu dostaw i usług, które powinno być połączone z badaniem zakupu.

  Cele badania. B.z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /3 038

  praca w formacie txt

Do góry