Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Wyjaśnienia wymaga, czym jest kultura globalna

   

  Jest wiele jej niejasnych definicji. Można ją określić jako efekt synergiczny rynku, techniki i wolności przepływów. Jest to współczesna postać znanej, ba­danej od wieków, dyfuzji cywilizacyjno-kulturowej. Do obiegu może, bo­wiem wejść i zostać wypromowany wytwór każdej kultury lokalnej, który...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /2 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalna kultura i globalne zarządzanie. Czy istnieje geokultura?

   

  Zagadnienie „geokultury” nie może być rozpatrywane w oderwaniu od in­nych sfer:, jeśli zmienia się geopolityka czy geoekonomia, to geokultura nie mo­że pozostać ta sama i taka sama. Kultura w polityce zagranicznej odgrywała od bodaj stu lat rolę „czwartego filaru” czy „trzeciej sceny" (die dritte...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /2 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Możliwości globalizacji i zagrożenia, jakie niesie

   

  Ład ekonomiczny końca XX wieku stwarza wiele możliwości krajom roz­wijającym się i innym aktorom globalnej sceny gospodarczej. Redukcje barier celnych w handlu międzynarodowym umożliwiły wielu krajom przyjęcie stra­tegii proeksportowych. W istocie dla małych i średnich państw, mających ograniczone...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /3 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja i rozwój gospodarczy

   

  Globalizacja i rozwój gospodarczy będą miały podstawowe znaczenie w nadchodzącym XXI wieku. Jakie szansę i zagrożenia niesie ze sobą globalizacja? Czy zjawisko to stwarza rzeczywiście szansę krajom średnio i słabo rozwi­niętym? Wiadomo, bowiem, że globalizacja jest wielką szansą dla krajów, które...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /5 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjawisko globalizacji

   

  Od końca lat osiemdziesiątych światową literaturę ekonomiczną zdomino­wały poglądy liberalne. Powszechnie oczekiwano, że dzięki działaniu nieskrę­powanych mechanizmów rynkowych nie tylko kraje uprzemysłowione utrwalą swój dobrobyt, ale także kraje średnio i słabo rozwinięte wkroczą na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /4 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe paradygmaty rozwoju w kontekście globalizacji

   

  Procesy liberalizacji gospodarki i jej otwarcie na świat w wielu krajach; średnio i słabo rozwiniętych należy analizować w kontekście pojawienia się nowych paradygmatów rozwoju. Sukcesy azjatyckich krajów realizujących otwartą i proeksportową strategię uprzemysłowienia, przy jednoczesnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /5 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja „z ludzką twarzą”

   

  Nie można postrzegać globalizacji w oderwaniu od kwestii społecznych. Ne­gatywny wpływ tego procesu na sprawy społeczne, w szczególności na pogłębianie się różnic pomiędzy biednymi a bogatymi, jest przyczyną licznych wystąpień przeciwników globalizacji. Na różnych forach międzynarodowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /4 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONZ wobec wyzwań globalizacji

   

  Na początku lat dziewięćdziesiątych pytano, jak będzie wyglądał nowy po­rządek międzynarodowy, który wyłoni się po upadku bipolarnego układu kon­frontacji międzyblokowej. Obecnie można stwierdzić, iż ten nowy ład kształtuje się pod presją globalizacji. Jest to zjawisko obejmujące swym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /5 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próby zapewnienia skuteczności regulacji międzynarodowej przez spójność polityki ekonomicznej

   

  Globalizacja nie jest prostą kontynuacją internacjonalizacji gospodarki światowej, ponieważ tworzy zasadnicze zmiany w jej strukturze i sposobie funkcjonowania. Pojęcie internacjonalizacji zakła­dało, że gospodarki narodowe i podmioty gospodarcze działają w ramach wła­snego terytorium. Mimo rosnącej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /16 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ucieczka od pieniądza

  Charakterystyka

  Ucieczka od pieniądza odznacza się gwałtownym obniżeniem rzeczywistego popytu na pieniądz, występującym wówczas gdy wysoka inflacja i wysoka realna stopa procentowa powodują zwiększenie kosztu utrzymania pieniądza. (Społeczno-ekonomiczny skutek inflacji.)

  Zakładając, że stopa...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.04.2011 Znaków /1 999

  praca w formacie txt

Do góry