Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  CENTRALNA TABELA OFERT (CeTO SA)

  Regulowany pozagiełdowy rynek papierów wartościowych w Polsce. Została założona w 1996 r., jako spółka akcyjna, przez kilkadziesiąt podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, w tym 20 banków; obecnie ma 48 akcjonariuszy, którymi są: domy maklerskie, banki, towarzystwa funduszy powierniczych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA NABYCIA

  Cena zakupu składnika aktywów obejmująca kwotę należną sprzedającemu bez, podlegających odliczeniu, VAT oraz podatku akcyzowego. W przypadku importu c.n. jest powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻETOWANIE NETTO

  Oznacza przejęcie przez budżet jedynie wyników działalności danej jednostki. Są nim objęte jednostki, w których działalności występuje ścisłe powiązanie wydatków (rozchodów) z dochodami (przychodami), co ma miejsce zwłaszcza przy odpłatnym świadczeniu rzeczy lub usług. Na zasadach b.n. funkcjonują...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENY I WARTOŚCI W RACHUNKOWOŚCI

  Odgrywają istotną rolę w rachunkowości każdego przedsiębiorstwa z punktu widzenia możliwości realizacji podstawowego celu, jakim jest osiąganie zysków. Przez pojęcie ceny produktu lub usługi rozumiemy określoną liczbę jednostek pieniężnych, którą nabywca musi zapłacić za jednostkę produktu lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /3 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA RYNKOWA

  Wartość bieżąca, wartość, za którą można w danym okresie kupić lub sprzedać papier wartościowy na otwartym rynku. Zależy ona od: rynkowej stopy procentowej, która charakteryzuje rentowność inwestycji alternatywnych w odniesieniu do lokat bankowych; stanu rynkowej koniunktury, który istotnie wpływa na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY RACHUNKOWOŚCI

  Sprawozdania finansowe mają na celu dostarczenie informacji o sytuacji finansowej firmy, rezultatach działalności i zmianach położenia finansowego przedsiębiorcy, użytecznych przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych przez szerokie grono odbiorców tych informacji. Z tego też względu sprawozdania finansowe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /5 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA SPRZEDAŻY NETTO

  Możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena (wartość) sprzedaży składnika aktywów, bez VAT i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, a powiększona o należną dotację...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA DETALICZNA

  W ramach transakcji handlowych zawieranych między sobą przez przedsiębiorstwa działające na rynku funkcjonuje określony system cen i marż. W przypadku handlu detalicznego mówi się o c.d. Cena ta składa się z wartości ceny hurtowej, po jakiej dana jednostka dokonała zakupu od hurtownika oraz marży...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻET ZAKUPU MATERIAŁÓW BEZPOŚREDNICH

  Opracowuje go kierownik działu zaopatrzenia. Jest on odpowiedzialny za dostarczenie planowanej ilości materiałów, odpowiedniej jakości, we właściwych terminach, po cenach nie wyższych od zaplanowanych. Przy sporządzaniu b.z.m.b. należy uwzględnić zapas początkowy i zapas końcowy surowców. Zakupy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻET ZUŻYCIA MATERIAŁÓW BEZPOŚREDNICH

  Określa zapotrzebowanie na materiały bezpośrednio zużywane do zaplanowanej produkcji. Znając przewidywaną wielkość produkcji, strukturę asortymentową oraz normatywy zużycia materiałów, ustala się zapotrzebowanie na surowce, uwzględniając zapas początkowy i końcowy materiałów. Zapotrzebowanie na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /4 203

  praca w formacie txt

Do góry