Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  CERTYFIKAT

  Zaświadczenie (dowód, dokument) będące urzędowym świadectwem stwierdzającym stan faktyczny. Pojęcie to używane jest głównie w odniesieniu do dokumentów morskich, ekonomicznych i w handlu zagranicznym. C. potwierdzają m.in. prawo do: 1) wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECYZJE DOTYCZĄCE BUDOWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

  Inwestycje dokonywane przez przedsiębiorstwo mają zapewnić jego rozwój, który jest podstawowym warunkiem utrzymania pozycji osiągniętej na rynku i ewentualnej jej poprawy. Rozwój przedsiębiorstwa realizowany jest przede wszystkim w wyniku inwestycji rzeczowych polegających na budowie środków trwałych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /8 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZWARTA DYREKTYWA RADY

  Z 25 lipca 1978 roku w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek (78/660/EEC), wydana na podstawie artykułu 44 ust. 3 pkt g Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską była wielokrotnie korygowana (w latach: 1983, 1984, 1989, 1990, 1994, 2001, 2003, 2003) i zawiera: wskazanie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA STAŁA EWIDENCYJNA

  Zgodnie z ustawą o rachunkowości składniki rzeczowych aktywów obrotowych mogą być na dzień nabycia lub wytworzenia ujmowane w księgach rachunkowych w cenach przyjętych do ewidencji, z uwzględnieniem różnic między tymi cenami a rzeczywistymi ich cenami nabycia albo zakupu, albo kosztami wytworzenia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA EMISYJNA

  Wartość, po której emitent oferuje papier wartościowy pierwszym nabywcom. Wartość ta może być równa cenie nominalnej, ale często jest ona większa lub mniejsza od wartości nominalnej. W przypadku sprzedaży subskrybentom obligacji z dyskontem, ich c.e. jest pomniejszona w stosunku do wartości nominalnej o...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA ZAKUPU

  Zawiera się w cenie nabycia składnika majątku i jest także nazywana ceną fakturową netto. Zakup danego składnika majątku obrotowego często wiąże się z ponoszeniem kosztów zakupu, do których m.in. zaliczyć można: transport, ubezpieczenie, opakowania jednorazowego użytku, koszty załadunku i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA HISTORYCZNA

  Powszechnie przyjęta w rachunkowości zasada ustalania wartości operacji gospodarczych i pozycji sprawozdań finansowych na podstawie cen uzyskania składników majątkowych. Przez ceny uzyskania składników majątkowych rozumie się rzeczywiste ceny ich nabycia lub rzeczywiste poniesione jednostkowe koszty...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA ZBYTU

  Stosowana jest przez przedsiębiorstwa - sprzedawcę swoich produktów. Mogą to być również jednostki zajmujące się importem lub skupem. C.z. powinna pokrywać koszt własny sprzedanego produktu oraz realizację zaplanowanego zysku. W przypadku przedsiębiorstw objętych podatkiem akcyzowym cena zbytu powinna...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA HURTOWA

  Cena sprzedaży wyznaczana przez jednostki zajmujące się hurtową sprzedażą towarów przez dodanie do ceny zbytu, po jakiej nabyli dany składnik majątku obrotowego, marży handlowej. Marża handlowa powinna zapewnić pokrycie kosztów bieżącej działalności i realizację założonego zysku.

  C.h. jest ceną...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻETOWANIE BRUTTO

  Polega na włączeniu do właściwego budżetu (państwa lub jednostki samorządu terytorialnego) wszystkich wpływów i wydatków danego podmiotu pełnymi sumami. Tę formę budżetowania stosuje się wtedy, gdy w danej jednostce nie występuje powiązanie i współzależność między wpływami a wydatkami. W ten...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /538

  praca w formacie txt

Do góry