Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  CZYTANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

  Wstępna analiza finansowa, ma na celu zdobycie ogólnej orientacji o stanie majątkowym, sytuacji finansowej, płynności i rentowności przedsiębiorstwa. Podstawą tego typu analizy jest sprawozdawczość finansowa w obligatoryjnej postaci lub też przekształcona do postaci analitycznej. Trzeba jednak zwrócić...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CERTYFIKAT DEPOZYTOWY

  Imienne lub płatne na okaziciela świadectwo zdeponowania określonej kwoty na określony czas, która zostanie zwrócona deponentowi wraz z ustalonym oprocentowaniem w terminie wymagalności. Są to zwykle certyfikaty o dużych nominałach, emitowane zazwyczaj przez władze finansowe państwa i duże banki w celu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANE

  Liczby, fakty, pojęcia lub polecenia przedstawione w sposób dogodny do przekazywania, interpretacji lub przetwarzania metodami ręcznymi bądź automatycznymi. D., którym przy zastosowaniu odpowiednich konwencji przyporządkowano jakieś znaczenie, określa się jako informacje. Te same d. mogą zatem wyrażać...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /17 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CERTYFIKAT UBEZPIECZENIOWY

  Polisa ubezpieczeniowa, dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej, wystawiony ubezpieczającemu przez ubezpieczyciela (towarzystwo ubezpieczeniowe, np. PZU S.A.). Zapewnia wypłatę określonej sumy (odszkodowania) przewidzianej w umowie za straty (szkody) poniesione przez ubezpieczonego w związku z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DATA KSIĘGOWANIA

  Data zarejestrowania zdarzenia gospodarczego w księgach rachunkowych, zgodnie z ich treścią ekonomiczną, w porządku chronologicznym i systematycznym na podstawie odpowiedniego dokumentu księgowego.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONTROLLING

  Pojęcie niejednoznaczne, używane w węższym lub szerszym zakresie, zawsze jednak w związku z zarządzaniem, a w określonych okolicznościach także z rachunkowością. Istnieją dwa nurty rachunkowości dla celów zarządzania: anglosaski, który przyjął nazwę „rachunkowość zarządcza” (management...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /8 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DATA OTWARCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

  Księgi rachunkowe otwiera się na: 1) dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia gospodarczego wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym; 2) początek każdego następnego roku obrotowego; 3) dzień zmiany formy prawnej; 4) dzień wpisu do rejestru połączenia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZEK

  Instrument płatniczy, za pomocą którego wystawca poleca w formie pisemnej bankowi wypłatę lub przekazanie określonej imiennie osobie lub okazicielowi określonej kwoty środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym wystawcy cz. Za pomocą cz. gotówkowego przeprowadzane są rozliczenia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DATA ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

  Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe, z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości.

  Księgi rachunkowe zamyka się: 1) na dzień kończący rok obrotowy; 2) na dzień zakończenia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZĘŚCI ZAPASOWE

  Materiały wykorzystywane podczas napraw i remontów, służące zastępowaniu wadliwych bądź uszkodzonych części. Mogą być zakupione z zewnątrz, wytworzone przez jednostkę we własnym zakresie lub odzyskiwane z likwidowanych obiektów, maszyn czy urządzeń.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /279

  praca w formacie txt

Do góry