Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Planowanie strategiczne i operacyjne w przedsiębiorstwie

   

  Plany strategiczne dotyczą długiego okresu czasu, najczęściej opracowywane są na okres dłuższy niż 5 lat. Zawierają one cele strategiczne wyznaczone na najwyższym szczeblu i dla najwyższego kierownictwa organizacji. Koncentrują się na szerokich i ogólnych problemach. Również ich sposób...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /2 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy interesów a cele działalności przedsiębiorstwa

   

  W dużych spółkach kapitałowych zaczęły występować poważne zmiany w strukturze władzy polegającej przede wszystkim na spadku znaczenia akcjonariuszy i udziałowców. Jednocześnie wzrosło silnie znaczenie instytucjonalnych właścicieli, czyli banków, innych przedsiębiorstw, funduszy inwestycyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /2 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy otoczenia przedsiębiorstwa

   

  Przedsiębiorstwa funkcjonują w określonym zewnętrznym otoczeniu społecznym i gospodarczym. Otoczenie to możemy podzielić na bliższe, z którym przedsiębiorstwo ma do czynienia bezpośrednio na rynkach. Są to instytucje rynku zaopatrzenia, rynku pracy, zbytu. One tworzą bezpośrednie otoczenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cel ostateczny, przedsiębiorstwa i cele operacyjne

   

  Przedsiębiorstwo wytwarza dobra i świadczenia oraz usługi dla innych uczestników gospodarki stosują w tym celu dobra, które zostały wytworzone w innych przedsiębiorstwach we wcześniejszych stadiach procesu gospodarczego tzw. produkcja przeniesiona, a następnie sprzedają różnymi sposobami na rynku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /2 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  .Przedsiębiorstwo – istota i cechy

   

  Przedsiębiorstwo stanowi wyodrębnioną z całej gospodarki narodowej jednostkę gospodarczą społeczną i techniczną, utworzoną w celu trwałego zarobkowego zaspokajania potrzeb osób trzecich na rynku. Kierownictwo tej jednostki podejmuje decyzje samodzielnie i na własne ryzyko. Wynikają z tego 3...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /1 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omówić pojęcie i istotę managementu

   

  Wewnętrznym mechanizmem mającym istotny wpływ na sytuację firmy na rynku jest znajomość lub nie znajomość, managementu czy - stosując określenie polskie, które jest używane zamiennie - zarządzanie. Management należy traktować jako, formy praktycznej działalności związanej z procesem podejmowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje decyzji z zakresu polityki przedsiębiorstwa

   

  Decyzje, które określają, jakie potrzeby i w jakim zakresie powinny być zaspokojone, oraz jakie środki, w jakim zakresie i w jaki sposób należy powiększyć, nazywamy decyzjami gospodarczymi, względnie gospodarowaniem. Gospodarowanie ma miejsce we wszystkich dziedzinach i na wszystkich szczeblach życia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko, niepewność gospodarowania

   

  Ryzyko jest to odchylenie od przewidywanego stanu równowagi, jak można jednak z góry przewidzieć i za pomocą metod matematycznych obliczyć i skalkulować. Niepewność jest to odchylenie od przewidywanego stanu równowagi, której nie da się przewidzieć. Mamy tu, więc do czynienia z sytuacją, w, której...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomika przedsiębiorstw

   

  Ekonomika przedsiębiorstw jako nauka o racjonalnym zarządzaniu gospodarczą działalnością przedsiębiorstwa zajmuje się przede wszystkim, zjawiskami następującymi wewnątrz instytucji oraz między instytucjami. Musi badać zarówno stosunki między poszczególnymi jednostkami wewnątrz w obrębie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek

   

  Rynek – dla przedsiębiorstw największym składnikiem otoczenia jest rynek i zachodzące nba nim zmiany. Na rynku bowiem przedsiębiorstwo występuje jako oferent swoich wyrobów i jako nabywca wyrobów produkowanych przez inne przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa żyją dzięki wymianie rynkowej. Stąd...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /2 228

  praca w formacie txt

Do góry