Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Giełda papierów wartościowych

   

  Giełda papierów wartościowych to regularne, odbywające się w określonym miejscu, podporządkowane określonym normom i zasadom spotkania osób pragnących zawrzeć umowę kupna - sprzedaży oraz osób pośredniczących w zawieraniu transakcji, których przedmiot stanowią zamienne papiery wartościowe, przy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /1 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek pieniężny

   

  Rynek pieniężny - to rynek papierów wartościowych krótkoterminowych (np. weksli, akcji).

  Podstawową funkcją rynku kapitałowego jest możliwość realokacji środków finansowych od podmiotów dysponujących wolnym kapitałem do tych, którzy go potrzebują. Emitent papierów wartościowych uzyskuje potrzebne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiałochłonność produkcji

   

  Materiałochłonność produkcji - wielkość nakładów materiałowych ponoszonych na wytworzenie produkcji przedsiębiorstwa, branży, gałęzi przemysłowej czy przemysłu ogółem lub na wytworzenie wyrobu i organizację procesów wytwórczych. Można je rozpatrywać w odniesieniu do produkcji globalnej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wektor wejścia i wyjścia

   

  Wektor wejścia, w skład którego wchodzą wszystkie niezbędne do produkcji składniki nazywane czynnikami produkcji:

  środki techniczne produkcji

  przedmioty pracy (materiały)

  czynniki energetyczne

  czynnik ludzki (załoga - np. ekipa czarnego Gienka)

  informacje i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System produkcyjny

   

  System produkcyjny jest zorganizowanym, celowo zaprojektowanym układem materialnym, energetycznym i informacyjnym, eksploatowanym przez człowieka, służącym do produkcji określonych dóbr materialnych, niematerialnych i usług w celu zaspokojenia różnych potrzeb ludzkich. Systemem produkcyjnym może być...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNKI KAPITAŁOWE

   

  Na zapewniającą konkurencyjność działalność inwestycyjną środki finansowe mogą być pozyskane przez rynki kapitałowe. W Polsce organizuje publiczny obrót Giełda papierów wartościowych S.A w Warszawie. Jest to miejsce rynkowej wyceny kapitału, oraz jego alokacji do bardziej efektywnych sposobów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /1 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIBERALIZACJA HANDLU

   

  Otwarcie gospodarki polskiej na świat w latach 1990-1991 spowodowało nadmierny wzrost importu , co przyczyniło się do regresu gospodarczego. Konieczne stało się zwiększenie stopnia ochrony gospodarki przed skutkami nadmiernego importu, opartego w głównej mierze na nieuczciwej konkurencji. W związku z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /2 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLTYKA FISKALNA I PODATKOWA

   

  System podatkowy państwa należy rozpatrywać jako narzędzie redystrybucji dochodów osób fizycznych i prawnych na rzecz finansowania potrzeb państwa i społeczeństwa. Jego funkcją jest zarówno możliwie racjonalne i sprawne ściąganie środków finansowych potrzebnych dla finansowania wydatków publicznych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /4 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA EKONOMICZNA RZĄDU

   

  Wśród czynników makroekonomicznych wyznaczających rozwój konkurencyjności polityka gospodarcza rządu znajduje się na pierwszym miejscu. To stwierdzenie ważne jest szczególnie w Polsce .Zakres ingerencji naszego państwa w problemy społeczno gospodarcze musi być znacznie szerszy niż w krajach o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /6 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASOBY I UMIEJĘTNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

   

  Przedsiębiorstwo jest w stanie poprawić swój łańcuch wartości również przez poprawę jakości zasobów, którymi się posługuje. Zasoby firmy nabierają szczególnego znaczenia jako wyznacznik aktualnych i potencjalnych strategii konkurowania. Podejście do strategii konkurowania od strony zasobów nie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /3 254

  praca w formacie txt

Do góry