Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

  Ustawa o rachunkowości zobowiązuje jednostkę do posiadania dokumentacji opisującej w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące: 1) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych; 2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /15 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA PRODUKCYJNA

  Zestaw dokumentów wykorzystywanych w sterowaniu przebiegiem produkcji. Dokumentacja ta może przykładowo obejmować: 1) przewodniki (instrukcje, np. zakładowa instrukcja kosztów); 2) rozdzielniki; 3) karty kompletacyjne; 4) dowody pobrania materiałów; 5) karty limitowe; 6) dowody przekazania wyrobów do magazynu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /3 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA REWIZYJNA

  Gromadzona jest przez biegłego rewidenta podczas badania sprawozdań finansowych i powinna obejmować: 1) umowę o badanie; 2) oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania, członków zespołu rewizyjnego oraz biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie lub kierującego nim o niezależności w stosunku do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /3 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA IMPORTU

  Zbiór dokumentów obejmujący co najmniej: umowy (kontrakty) bezpośrednio zawarte z dostawcą zagranicznym lub z pośrednikiem; faktury handlowe; dowody odprawy celnej (SAD) Deklaracje Intrastat; rejestry dostaw importowych; dowody przyjęcia importowanych towarów do magazynu importera; dokumenty transportowe i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

  Stanowią część inwestycji zaliczanych do aktywów trwałych i obejmują lokaty kapitałowe przedsiębiorstwa powierzone innym jednostkom (powiązanym i niepowiązanym) w celu osiągnięcia określonych korzyści.

  Według ustawy o rachunkowości inwestycje to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /11 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKLARACJA CELNA

  Zgłoszenie celne, dokument będący podstawą naliczenia cła.

  Jednolity dokument administracyjny (SAD). Towary podlegające procedurom celnym muszą być zgłoszone w formie pisemnej w postaci d.c. Deklaracje SAD dotyczą tylko tych podmiotów, u których - oprócz obrotu wewnątrzwspólnotowego - występuje obrót z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /15 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA INWENTARYZACYJNA

  Obejmuje wszystkie dokumenty, którymi należy się posługiwać podczas przeprowadzania inwentaryzacji, a mianowicie dokumenty mające charakter: dowodowy, organizacyjny, normatywny.

  Dowodowy charakter mają: 1) arkusze spisu z natury; 2) protokoły kontroli kasy; 3) protokoły inwentaryzacyjne, w tym: z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /4 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DŁUGOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE

  Lokaty długoterminowe, długoterminowe inwestycje finansowe, długoterminowe aktywa finansowe, inwestycje zaliczane do aktywów trwałych, cechą szczególną d.p.w. jest to, że zgodnie z wolą inwestora stanowią trwałą lokatę i składnik jego inwestycji długoterminowych. Warto podkreślić, że wyróżnikiem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKLARACJA ROZLICZENIOWA

  Dokument składany co miesiąc przez płatników składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Płatnik składek jest zwolniony z obowiązku składania d.r. za kolejny miesiąc, jeżeli nie nastąpiły żadne zmiany w stosunku do miesiąca poprzedniego. Zwolnienie nie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA KONSOLIDACYJNA

  Obejmuje wszystkie pierwotne dokumenty prawne i protokoły, zestawy sprawozdań finansowych jednostek objętych konsolidacją, opisowe wyjaśnienia, załączniki objaśniające sposób wyceny konsolidacyjnej lokat, jak również arkusze konsolidacyjne, na podstawie których można zweryfikować prawidłowość i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /388

  praca w formacie txt

Do góry