Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  DYREKTYWY UNII EUROPEJSKIEJ

  Wtórne akty prawa wspólnotowego (niebędące traktatami założycielskimi) wydawane na podstawie art. 249 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wiążące dla każdego państwa członkowskiego jedynie w zakresie celu. Dyrektywy należy traktować jako wytyczne skierowane do władz państw...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOW-JONES

  Indeks giełdy nowojorskiej; pełna nazwa indeksu: Dow-Jones Industrial Average; miejsce ustalania indeksu: Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych (New York Stock Exchange, NYSE). Na początku działalności giełdy indeks ten liczony był jako średnia arytmetyczna kursów 12 spółek.

  Kilkanaście lat później...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH

  Przestrzeganie przepisów normujących zasady i tryb dokonywania wydatków i rozchodów oraz pobierania dochodów i przychodów przez jednostki wykonujące budżet. Ustawa o finansach publicznych określa sytuacje gospodarcze stanowiące naruszenie d.f.p., np. wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWÓD KSIĘGOWY

  Dokument księgowy, w rachunkowości obowiązuje zasada dokumentacji zapisów księgowych, wyrażająca się w tym, że każda operacja gospodarcza powodująca zmianę w aktywach, pasywach, kosztach, przychodach oraz wyniku finansowym musi być udokumentowana (potwierdzona) dowodem spełniającym wymagania d.k. Za...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /9 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSKONTO

  Pojęcie używane w kilku znaczeniach. Najczęściej spotykane z nich to: 1) naliczone z góry oprocentowanie z tytułu udzielonego kredytu; 2) skup weksli przez bank przed terminem ich wykupu (np. jeśli bank przyjął do d. weksel na kwotę 5000 zł, płatny po 20 dniach, stopa dyskontowa banku wynosi 6%, to...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA

  Dokumenty lub formularze ścisłego zarachowania, druki ścisłego rozliczenia z ich pobierania i korzystania, druki ścisłej ewidencji, formularze, które jako przyszłe dokumenty (dowody) księgowe są w szczególny sposób zabezpieczane. Podlegają one specjalnej ewidencji oraz rozliczeniu z ich pobierania i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /3 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTY ZEWNĘTRZNE

  Wszystkie dokumenty księgowe, które zostały sporządzone w danej jednostce z przeznaczeniem dla jednostek obcych (kontrahentów jednostki). Rozróżnia się d.z. własne i obce.

  D.z. własne są w oryginale przekazywane kontrahentom i służą do udokumentowania: 1) sprzedaży składników majątku trwałego lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTY ZBIORCZE

  Dowody księgowe, w których ujęto więcej niż jedną operację gospodarczą. Zazwyczaj d.zb. są jednocześnie dokumentami wtórnymi. D.zb. służą do dokonania łącznych zapisów zbioru dokumentów źródłowych, które w d.zb. muszą być pojedynczo wyszczególnione. D.zb. są sporządzane dla grup operacji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTY PRZEWOZOWE

  Listy przewozowe, dokumenty transportowe, jeden z podstawowych rodzajów dokumentów handlowych, obok faktury handlowej i dokumentu ubezpieczeniowego, potwierdzający, że towar przy użyciu odpowiedniego środka transportowego został wysłany lub w najbliższym czasie zostanie wysłany do odbiorcy.

  W zależności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTY ROZLICZENIOWE

  Dowody księgowe sporządzane przez jednostkę, stanowiące podstawę zapisów księgowych w celu rozliczenia danych księgowych wcześniej dokonanych w księgach rachunkowych zapisów według nowych kryteriów klasyfikacyjnych. Do d.r. zaliczane są np.: polecenia księgowania, noty memoriałowe, zestawienia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /567

  praca w formacie txt

Do góry