Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  WYCENA W RACHUNKOWOŚCI

  Ogólnie wycena oznacza określenie, wyznaczenie ceny na coś. Natomiast przez wycenę w rachunkowości, nazywaną też wyceną bilansową bądź wyceną składników majątkowych, należy rozumieć ustalanie wartości ewidencyjnych oraz pozycji sprawozdań finansowych.

  Wycena może opierać się na cenach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPÓŁCZYNNIK SZKODOWOŚCI

  Jeden z ważniejszych wskaźników finansowych charakteryzujących działalność zakładu ubezpieczeń. Jeżeli wyraża on relację wypłaconych odszkodowań i świadczeń na udziale własnym do składki zarobionej na udziale własnym, to określa on szkodowość na tym udziale.

  Jeżeli natomiast wyraża on...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCENA W ROLNICTWIE

  W rolnictwie przedmiotem wyceny są nieruchomości, gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolnicze. Podlegają one tym samym regułom wyceny, co inne przedmioty lub podmioty w gospodarce. Ich wycena musi być zgodna z przepisami prawa i wymaganiami gospodarki. Aby była skuteczna, musi uwzględniać te dwa elementy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /19 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCENA GRUNTÓW ROLNYCH

  Grunt rolny wg kodeksu cywilnego jest to nieruchomość, która aktualnie jest (lub może być) wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Może składać się z jednej lub kilku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /8 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSKAŹNIKI OBROTOWOŚCI ZASOBÓW

  Wskaźniki sprawności działania, turnover activity ratios, umożliwiają w szczególności ocenę efektywności wykorzystania zasobów majątkowych zaangażowanych w działalność przedsiębiorstwa. Rozpatrywane są one jako relacja między odpowiednim miernikiem dynamicznym (licznik) - wyrażającym uzyskane...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDATKI BIEŻĄCE

  Związane są z utrzymaniem jednostek budżetowych, obejmują: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, dopłaty w spółkach prawa handlowego, zakupy: materiałów, wyposażenia, żywności, usług, podatki i opłaty zaliczane do kosztów działalności, koszty finansowe i inne wydatki związane z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCENA GRUNTÓW ZADRZEWIONYCH

  Zadrzewienia to pozaleśne zbiorowiska drzew i krzewów, zajmujące określony teren. Integralną częścią zadrzewień są grunty: porośnięte zbiorowiskami drzew i krzewów, porośnięte wikliną lub innymi gatunkami wierzb krzewiastych, pod parkami miejskimi itp. Przy szacowaniu gruntów, na których występują...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /6 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

  Financial liquidity ratios, charakteryzują w szczególności stopień wypłacalności przedsiębiorstwa oraz związaną z tym zdolność do terminowego regulowania zobowiązań (krótkoterminowych i rat długoterminowych). Wskaźniki te obliczane są na podstawie danych bilansu jako relacja aktywów obrotowych i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /5 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCENA KULTUR WIELOLETNICH

  Kultury wieloletnie to rośliny, które przebywają na tym samym polu przez kilka lat. Najczęściej są to sady, szkółki drzew owocowych, krzewy owocowe i ozdobne, chmielniki, winnice, truskawki, wiklina itp.

  Wyceniając plantacje wieloletnie, opieramy się na takich samych zasadach, jak przy wywłaszczaniu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /3 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

  Wskaźniki zyskowności, profitability ratios charakteryzują efekty finansowe przedsiębiorstwa w wielkościach względnych. Stanowią one relację (przeważnie w procentach) bezwzględnej kwoty wyniku finansowego (zysku lub straty) do obrotu, zaangażowanych zasobów majątkowych, kapitałowych lub osobowych. W...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /4 911

  praca w formacie txt

Do góry