Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  DZIERŻAWA W GOSPODARSTWIE (PRZEDSIĘBIORSTWIE) ROLNICZYM

  Polega na przekazaniu w odpłatne użytkowanie posiadanego na własność gospodarstwa (przedsiębiorstwa) rolnicze lub jego części, w tym gruntów rolnych, sadów, łąk i pastwisk oraz stawów. Dzierżawa może dotyczyć terenów łowieckich, torfowisk oraz zwierząt, szczególnie rozpłodników. Okres dzierżawy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /8 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FACTORING

  Usługa finansowa polegająca na przeniesieniu przez wierzyciela (faktoranta) wierzytelności wynikających z tytułu dostaw towarów, produktów i usług na rzecz banku lub innej instytucji finansowej (faktora). F. to stosunek prawny obejmujący co najmniej trzy podmioty: 1) faktora, czyli podmiot nabywający za...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYWIDENDA

  Udział w zysku rocznym wykazanym w sprawozdaniu finansowym (niekiedy powiększonym o zysk przeniesiony z kapitałów rezerwowych utworzonych w tym celu w latach poprzednich) należny udziałowcowi (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) albo akcjonariuszowi (w spółce akcyjnej) i przeznaczony do podziału...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSPONENCI CZĘŚCI BUDŻETOWYCH

  W celu wykonywania budżetu państwa ustanowiono trzy szczeble dysponowania środkami budżetowymi: dysponenci części budżetowych (dysponenci główni) i dysponenci drugiego i trzeciego stopnia.

  Dysponentami części budżetowych są osoby upoważnione do gospodarowania środkami budżetowymi i przekazywania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUMPING WALUTOWY

  Polityka świadomego zaniżania kursu waluty krajowej przez władze monetarne, mająca na celu wzrost konkurencyjności cenowej towarów danego kraju na rynkach międzynarodowych.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE

  Dokumenty pierwotne, dowody źródłowe, dowody księgowe, które stanowią pierwsze pisemne stwierdzenie faktu dokonania operacji gospodarczej. Dokumenty te są sporządzane zazwyczaj bezpośrednio po dokonaniu danej operacji i często w miejscu jej dokonania. Jedynie d.ź. może stanowić dokument stwierdzający...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUPLIKAT DOKUMENTU

  Odpis, drugi egzemplarz, ponownie wystawiony dokument, kopia, d.d. występują w przypadku ponownego wystawienia określonych dokumentów, np. dowodów księgowych, na podstawie ich kopii przez wystawcę dokumentu w przypadku zaginięcia lub zniszczenia pierwotnego (oryginalnego) dokumentu z dopiskiem, że jest to...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOTACJA

  Subwencja, subsydium, donacja, bezzwrotna i nieodpłatna pomoc finansowa udzielana jednostce gospodarczej ze środków budżetu lub innych funduszy. Wyróżnia  się następujące rodzaje d.:

  1) przedmiotową (stanowiącą dopłatę do określonych rodzajów wyrobów i usług w celu wyrównania różnicy między...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DWUSTOPNIOWY RACHUNEK WYNIKÓW W RACHUNKU KOSZTÓW ZMIENNYCH

  Oznacza konstrukcję rachunku wyników, w której - dzięki rozdzieleniu ogółu kosztów podstawowej działalności operacyjnej na zmienne i stałe - wynik finansowy na sprzedaży jest ustalany dwustopniowo, tj. jako wynik (marża) brutto ze sprzedaży, stanowiący rezultat odjęcia od przychodów netto ze sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /3 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOTACJE W GOSPODARSTWIE (PRZEDSIĘBIORSTWIE) ROLNICZYM

  Subwencje, subsydia, nieodpłatne i bezzwrotne świadczenia pieniężne mające charakter płatności redystrybucyjnych, udzielane przez państwo w celu wspierania określonych sfer działalności. D.g.p.r. są określane jednostronnie przez podmiot dotujący (zwany donatorem) na rzecz podmiotu dotowanego (zwanego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /7 223

  praca w formacie txt

Do góry