Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  EMITENT WEKSLA

  Wystawca weksla, osoba zobowiązująca się do bezwarunkowej zapłaty określonej osobie, w oznaczonym terminie i miejscu, wymienionej na wekslu sumy pieniężnej. E.w. jest głównym dłużnikiem wekslowym. W przypadku weksli trasowanych e.w. wskazuje osobę (trasata), która po akceptacji weksla trasowanego staje...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASB

  Financial accounting standards board, Rada Standardów Rachunkowości Finansowej, instytucja, której podstawowym celem jest opracowywanie zasad i reguł rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Stanach Zjednoczonych. FASB została założona w 1973 r. Członkowie organizacji mianowani są przez Fundację...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EURIBOR

  Euro Interbank Offered Rate, wskaźnik określający roczne oprocentowanie lokat międzybankowych dla krajów Unii Europejskiej posiadających wspólny rynek walutowy euro. Opublikowany został 27 maja 1998 r. na spotkaniu przedstawicieli 2800 banków 15 członków Unii Europejskiej i Związku Rynków Finansowych (ACI)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA

  Zarządzanie jednostką gospodarczą, gospodarstwem (przedsiębiorstwem) rolniczym dokonującym przemiany biologicznej przeznaczonych na sprzedaż aktywów biologicznych w produkty rolnicze lub inne aktywa biologiczne (MSR nr 41). Rozumiana jest jako prowadzenie działalności hodowlanej, chów inwentarza żywego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINANSOWANIE DEFICYTU

  Jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody, to mogą być zrealizowane tylko wtedy, gdy zostaną zgromadzone środki finansowe inne niż dochody budżetu.

  Deficyt budżetu państwa może być sfinansowany wpływami uzyskanymi: 1) ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych na rynku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROCZEKI

  Zunifikowane blankiety czekowe o randze międzynarodowej, wydawane posiadaczom eurokont i kart płatniczych, noszących znak systemów Eurocard/Mastercard oraz VISA. Instrumenty te tworzą system rozliczeń transakcji, zorganizowany przez takie organizacje międzynarodowe, jak Europay International, Mastercard...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ

  Produkcją rolną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest prowadzenie produkcji roślinnej i zwierzęcej poza gospodarstwem rolnym. Zaliczono do nich rodzaje upraw i hodowli, których prowadzenie nie jest uzależnione od warunków klimatycznych i glebowych, takie jak: uprawy w szklarniach i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROOBLIGACJE

  Obligacje denominowane w walucie innej niż waluta kraju emitenta, rozprowadzane przez międzynarodowe konsorcja bankowe poza krajem emitenta. Pod względem formy i treści e. nie różnią się od obligacji krajowych. E. jest papierem wartościowym na okaziciela, rzadziej imiennym, oprocentowanym według stałej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIENNIK

  Księga rachunkowa zawierająca chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Zbiory danych d. można traktować jako bazę danych księgowych. Podstawową rolą d. jest zachowanie śladu rewizyjnego, czyli łańcucha dowodowego pochodzącego z kodowania, sum kontrolnych i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWIDENCJA KSIĘGOWA

  Dokonywanie zapisów wszystkich danych dotyczących operacji gospodarczych dokonywanych przez konkretną jednostkę. Zapisów tych dokonuje się: chronologicznie - według dat powstawania poszczególnych operacji gospodarczych, syntetycznie - na właściwych kontach syntetycznych w zależności od treści ekonomicznej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 710

  praca w formacie txt

Do góry