Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI PRZEDSIĘBIORSTWA

  Fundusz podstawowy przedsiębiorstwa państwowego stanowiący równowartość wydzielonej przedsiębiorstwu części mienia ogólnonarodowego, wyrażający tym samym udział Skarbu Państwa w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa. Wielkość tego funduszu podlega wpisowi do rejestru sądowego, a jego zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ PRACY

  Państwowy fundusz celowy; działa na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; jego dysponentem jest minister właściwy do spraw pracy.

  Przychodami FP są: 1) obowiązkowe składki na Fundusz Pracy; 2) dotacje budżetu państwa; 3) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ ZASOBOWY

  Fundusz zapasowy spółdzielni tworzony z wpłaty wpisowego przez członków, części nadwyżki bilansowej oraz odpisów z tytułu aktualizacji likwidowanych lub sprzedawanych środków trwałych. Środki z tego funduszu przeznaczane są głównie na pokrycie strat poniesionych przez...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORSTWA

  Fundusz zapasowy przedsiębiorstwa państwowego przeznaczony przede wszystkim na pokrycie strat i tworzony głównie z odpisów z zysku. Odzwierciedla on wartość majątku przedsiębiorstwa po odliczeniu funduszu założycielskiego. Fundusz ten, oprócz zysku pozostającego do dyspozycji przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMY TECHNIKI EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

  Zespół określonych, wzajemnie powiązanych urządzeń księgowych służących do ewidencji oraz sposób dokonywania zapisów księgowych w tych urządzeniach. Do klasycznych urządzeń stosowanych w ewidencji księgowej zaliczają się: 1) dziennik - przeznaczony do chronologicznego zapisywania wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /12 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMY ORGANIZACYJNO - PRAWNE SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

  Jednostki sektora finansów publicznych mogą być tworzone jedynie w formach przewidzianych ustawami. Obecnie zarówno sektor rządowy, jak i samorządowy są zorganizowane w formach: jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz funduszy celowych.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINANSOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE

  Certyfikaty, które prawa ich posiadaczy i obowiązki ich emitentów określają w wyrażeniu pieniężnym (wartościowym). Zalicza się do nich: akcje, obligacje, weksle, opcje na akcje, prawa poboru akcji z nowej emisji i inne walory finansowe.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORFAITING

  Szczególna forma rozliczeń pieniężnych polegająca na wykupywaniu wierzytelności pieniężnych z wyłączeniem prawa regresu w stosunku do zbywcy. Zadaniem umów f. jest dostarczenie przedsiębiorcy (dostawcy) wykonującemu działalność eksportową, sprzedającemu towary lub świadczącemu usługi środków...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI

  Skumulowana wielkość efektów wyrażonych wartościowo oraz tych korzyści, których nie da się skwantyfikować, a jakie uzyskuje podmiot w wyniku poniesionych nakładów inwestycyjnych. Ekonomiczną e.i. mierzy się stosunkiem uzyskanych wymiernych korzyści do poniesionych nakładów w wyrażeniu pieniężnym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAŁSZOWANIE I UPIĘKSZANIE BILANSÓW

  Bilans powinien być zestawiony w taki sposób, aby jasno, przejrzyście, dokładnie i wiernie przedstawiał sytuację gospodarczą oraz wyniki działalności firmy. Najczęściej spotykanymi wykroczeniami przeciwko zasadom prawidłowego bilansowania są: wykroczenia przeciwko zasadzie przejrzystości bilansu, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /14 652

  praca w formacie txt

Do góry