Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  FUNDUSZE UZUPEŁNIAJĄCE BANKU

  Obejmują:

  1) kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny utworzony na podstawie odrębnych przepisów;

  2) za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego: a) dodatkową kwotę odpowiedzialności członków banku spółdzielczego, w części określonej przez Komisję Nadzoru Bankowego, nie większej niż połowa kwoty...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZE WŁASNE BANKU

  Kapitały (fundusze) własne stanowiące równowartość składników majątku wniesionych na trwałe do banku przez jego właścicieli oraz wygospodarowanych i zatrzymanych przez bank zysków, a także innych wielkości. W momencie tworzenia banku założyciele muszą złożyć zapewnienie, że f.w.b. zostaną...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /5 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

  Tworzony jest dla ubezpieczeń emerytalnych. Ma osobowość prawną. Statut nadaje mu w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Gospodarka finansowa FRD odbywa się na podstawie wieloletniej prognozy kroczącej dochodów i wydatków funduszu emerytalnego sporządzonej przez...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FTSE

  Indeks ustalany na giełdzie londyńskiej. Pełna nazwa indeksu: Financial Times Stock Exchange Index. Najpopularniejszym indeksem jest FTSE-100, liczony jako przeciętna kursów 100 spółek brytyjskich. Oprócz niego występują: indeks FTSE-250 dla 250 spółek oraz FT-A All-Shares obejmujący wszystkie spółki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY

  Suma rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym ubezpieczyciela. Są to wydzielone środki finansowe przeznaczone na pokrycie przyszłych zobowiązań (kompensacje skutków szkód losowych) z tytułu zawartych umów ubezpieczenia.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ CELOWY

  Fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki są przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań. F.c. może działać jako osoba prawna lub stanowić wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje organ wskazany w ustawie tworzącej fundusz.

  Fundusze celowe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

  Fundusz celowy, powołany w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dysponentem FUS jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przychody FUS to: 1) składki na ubezpieczenia społeczne, niepodlegające przekazaniu na rzecz otwartych funduszy emerytalnych; 2) wpłaty z budżetu państwa oraz z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

  Państwowy fundusz celowy mający osobowość prawną. Powstał jako zabezpieczenie niewypłacania pracownikom wynagrodzenia za pracę w związku z przejściowymi trudnościami finansowymi pracodawcy utrzymującymi się dłużej niż miesiąc. Podstawą prawną działania FGŚP jest ustawa z 29 grudnia 1993 r. o...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ UDZIAŁOWY

  Fundusz podstawowy spółdzielni wykazywany w wartości odpowiadającej udziałom objętym przez członków spółdzielni. Jego wysokość nie podlega rejestracji w sądzie.

  Jest on funduszem o charakterze zmiennym, gdyż członkowie spółdzielni mogą sukcesywnie wnosić udziały lub je wycofywać. F.u. mogą...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ OGÓLNEGO RYZYKA

  Tworzy się z zysku po opodatkowaniu na niedające się przewidzieć i przypisać do poszczególnych operacji ryzyko w celu zwiększenia bezpieczeństwa banku. Wysokość odpisu dokonanego z zysku roku ubiegłego na f.o.r. uzależnia wysokość odpisu w koszty kwoty na rezerwę na ryzyko ogólne.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt

Do góry