Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  PAKIET FRANCHISINGOWY - KNOW - HOW

  Pojęcie know-how powstało w drugiej połowie XIX w. w praktyce przemysłowej USA i Anglii. Według definicji zaproponowanej przez Międzynarodową izbę Handlową w Paryżu know-how oznacza całokształt wiadomości, a więc wiedzy fachowej oraz doświadczeń dotyczących technologii i prowadzenia procesu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAKIET FRANCHISINGOWY - ZNAK TOWAROWY

  Definicję znaku towarowego zawierają przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2041 r. Zgodnie z tymi przepisami znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /1 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAKIET FRANCHISINGOWY

  Pakiet franchisingowy nazywany także licencją franchisingową, stanowi istotę systemu franchisingowego, gdyż zawiera kompletną koncepcję prowadzenia działalności gospodarczej oferowaną przez franchisodawcę.

  W skład standardowego pakietu franchisingowego wchodzą:- Znak towarowy

  - Know how

  -...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE FRANCHISINGU - Franchising międzynarodowy

  Franchising międzynarodowy polega na tym, że franchisodawca rozszerza zakres działalności systemu franchisingowego poza terytorium swego kraju ojczystego. Taka metoda ekspansji jest stosowana przede wszystkim przez duże i znane koncerny, gdyż rynki zagraniczne oferują im nowe możliwości rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE FRANCHISINGU - Franchising konwersyjny

  W przypadku franchisingu konwersyjnego (conversion fianchising) franchisodawca włącza do swojego systemu franchisingowego podmioty gospodarcze działające w tej samej branży co on i przekształca je w swoich franchisobiorców. Ta forma franchisingu jest szczególnie często wykorzystywana przy rozszerzaniu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE FRANCHISINGU - Subfranchising

  Na podstawie umowy kreującej stosunek subfranchisingu franchisodawca udziela franchisobiorcy wyłączności na korzystanie z jego pakietu franchisingowego w prowadzeniu działalności na danym terenie.

  Inaczej niż ma to miejsce w przypadku franchisingu wielokrotnego, franchisobiorca przejmuje wiele z obowiązków...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE FRANCHISINGU - Franchising wielokrotny

  W ramach franchisingu wielokrotnego (area franchising, multiple-unit franchising) franchisobiorca uzyskuje wyłączność na tworzenie na określonym terenie jednostek systemu franchisingowego. Ze swej strony zobowiązuje się on zazwyczaj do utworzenia określonej liczby jednostek systemu w wyznaczonym w umowie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /1 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE FRANCHISINGU - Franchising bezpośredni

  W przypadku franchisingu bezpośredniego (direct-unit franchising) umowa franchisingowa jest zawierana bezpośrednio pomiędzy franchisodawcą i franchisobiorcą. Na jej podstawie tworzona jest tylko jedna placówka działająca na określonym umową obszarze. Franchising bezpośredni nie jest jednak efektywną...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE FRANCHISINGU - Franchising mieszany

  Na podstawie tych trzech form franchisingu: produkcyjnego, dystrybucyjnego i usługowego, doszło do tworzenia dalszych, które są ich pochodnymi. Najczęściej wymienia się tu franchising mieszany, który polega na tym, że franchisodawca jest producentem, a franchisobiorcy zajmują się dystrybucją jego towarów...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE FRANCHISINGU - Franchising usługowy

  Franchising usługowy ma miejsce wtedy, gdy franchisobiorca świadcząc usługi używa know-how, oznaczeń firmowych, znaku towarowego oraz innych nazw i oznaczeń handlowych franchisodawcy. Wynika z tego, że istota franchisingu usługowego jest w gruncie rzeczy taka sama jak franchisingu produkcyjnego i...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /1 261

  praca w formacie txt

Do góry