Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  JEDNOSTKA GOSPODARCZA W ROLNICTWIE

  Gospodarstwo (przedsiębiorstwo) rolnicze w rozumieniu MSR nr 41 ma za zadanie ewidencjonowanie uzyskanych korzyści z posiadanych aktywów biologicznych i zarejestrowanie ich w wartości godziwej, na podstawie wiarygodnie ustalonej ceny nabycia lub kosztu wytworzenia oraz kontrolowanie produktów rolniczych i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTYCJI EFEKTYWNOŚĆ

  Skumulowana wielkość efektów wyrażonych wartościowo oraz tych korzyści, których nie da się skwantyfikować, a jakie uzyskuje przedsiębiorca w wyniku poniesionych nakładów inwestycyjnych. Ekonomiczną i.e. mierzy się stosunkiem uzyskanych wymiernych korzyści do poniesionych nakładów w wyrażeniu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

  Wszystkie inwestycje inne niż krótkoterminowe. Zgodnie z tą definicją kryteria zakwalifikowania danej inwestycji jako krótko- lub długoterminowej stanowią: płynność inwestycji; indywidualne atrybuty, czas (najczęściej rok) oraz zamiary kierownictwa wobec niej. Zaistnienie jednego z powyższych kryteriów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISTOTNOŚĆ A  RYZYKO BADANIA

  Wstępnie oszacowana istotność na etapie planowania badania może w trakcie badania ulec zmianie. Jeżeli biegły rewident odkryje fakty, które spowodują konieczność zmiany planowanego poziomu istotności, powinien rozważyć, jaki to będzie miało wpływ na podejście rewizyjne i czy będzie się wiązało z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTOR INDYWIDUALNY

  Utożsamiany jest z osobą prywatną, dokonującą inwestycji we własnym imieniu i na własny rachunek. Kapitał, który angażuje, jest zazwyczaj znacznie niższy niż w przypadku inwestora instytucjonalnego. Decyzje inwestycyjne dokonywane są na podstawie własnych analiz oraz ogólnodostępnych informacji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTOR INSTYTUCJONALNY

  Jednostka wyspecjalizowana w dokonywaniu inwestycji: bank, fundusz emerytalny, fundusz powierniczy, instytucja ubezpieczeniowa oraz inne instytucje finansowe. Podstawowym wyróżnieniem i.i. jest wielkość inwestowanego kapitału i dlatego do grupy tej można zaliczyć również inne podmioty gospodarcze, które np...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTYCJA NA CUDZYM GRUNCIE

  Nakłady, ponoszone najczęściej przez dzierżawcę gruntu, na obiekty, które będą trwale połączone z gruntem. Za obiekt budowlany trwale związany z gruntem uznaje się np. budynek lub budowlę. Trwałość połączenia musi zawierać w sobie element fizyczny uniemożliwiający swobodne przeniesienie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWENTARYZACJA

  Proces okresowego ustalania lub sprawdzania rzeczywistego ilościowego i wartościowego stanu aktywów i pasywów jednostki w celu porównania tego stanu rzeczywistego ze stanem wykazywanym w księgach rachunkowych, a w przypadku wystąpienia rozbieżności między stanem rzeczywistym a stanem księgowym - ustalenie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /7 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWENTARZ ŻYWY

  Dzieli się na rodzaje (np. bydło, konie, trzodę chlewną, owce, zwierzęta futerkowe, ryby, drób, pszczoły) oraz w zależności od celu chowu zwierząt - na stado hodowlano-użytkowe, stado pociągowe, zwierzęta młode w okresie odchowu, tuczniki, bekony i opasy.

  Stada hodowlano-użytkowe i pociągowe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /6 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTOR

  Podmiot (osoba fizyczna bądź prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) posiadający kapitał (wolne czasowo środki finansowe, dobra rzeczowe lub dobra niematerialne) i lokujący go w celu osiągnięcia zysku. I. angażuje środki gospodarcze, rezygnując z ich bieżącej konsumpcji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 015

  praca w formacie txt

Do góry