Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  ISTOTNOŚĆ W BADANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

  Informacja jest istotna, jeśli jej pominięcie lub błędne przedstawienie mogłoby w zasadniczy sposób wpłynąć na decyzje podejmowane przez użytkowników na podstawie sprawozdania finansowego. Istotność zależy od wielkości pozycji lub błędu, ocenianych w konkretnych warunkach, w kontekście pominięcia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /7 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTYCJE PLANOWANE

  Przemyślane działania inwestora w celu osiągnięcia zamierzonych korzyści, w tym ujęte w harmonogramie zakupy, np. zorganizowanych zakładów produkcyjnych, nieruchomości, wyposażenia, budynków mieszkalnych, zapasów produkcyjnych, aktywów finansowych czy też praw majątkowych.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZBY GOSPODARCZE

  Organizacje zapewniające przedsiębiorcom możliwość zrzeszania się w każdej formie, których cel lub działalność nie są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą. Z wolności tej korzystają przedsiębiorcy, zrzeszając się w różne organizacje samorządu gospodarczego lub zawodowego.

  W Polsce istnieje kilka...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /3 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTYCJE PORTFELOWE - ZAGRANICZNE

  Forma długoterminowej lokaty kapitału polegająca na zakupie (poza granicami kraju) obligacji rządowych lub komunalnych, obligacji i niewielkich pakietów akcji obcych przedsiębiorstw i obligacji organizacji międzynarodowych. Celem i.p.-z. jest otrzymanie zagranicą wyższych odsetek lub dywidend niż w kraju...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKA BUDŻETOWA

  Taka jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. J.b. mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych dochody...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTYCJE W OBCE ŚRODKI TRWAŁE

  Nakłady ponoszone np. na prace adaptacyjno-modenizacyjne w obcych budynkach, budowlach lub lokalach najczęściej użytkowanych czasowo. Inwestor może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości nakładów poniesionych w obce środki trwałe.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTYCJE

  Aktywa inwestycyjne, obejmują także aktywa, które nie są wykorzystywane przez jednostkę w jej działalności operacyjnej, ale znajdują się pod jej kontrolą w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych zasobów lub uzyskiwania z nich przychodów w postaci odsetek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /15 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKA DOMINUJĄCA

  Pojęcie związane z przygotowywaniem sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Są to samodzielne podmioty gospodarcze, które na skutek powiązań kapitałowych z innymi jednostkami gospodarczymi sprawują kontrolę lub współkontrolę i z tego powodu stały się w grupie kapitałowej jednostką zobligowaną...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTYCJI ANALIZA

  To szacowanie projektu przedsięwzięcia inwestycyjnego z uwzględnieniem kosztów finansowych oraz socjalnych, a  także korzyści płynących z jego realizacji. W szacunkach takich uwzględnia się ryzyko oraz wrażliwość projektu na przewidywane zagrożenia czy błędy.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE

  Forma długoterminowej lokaty kapitału, polegająca na stworzeniu w obcym kraju nowego przedsiębiorstwa i wyposażeniu go w kapitał podstawowy albo wykupieniu takiej liczby akcji (udziałów) zagranicznego przedsiębiorstwa, która pozwala na kontrolowanie jego działalności.

  Celem i.b. jest otrzymanie zysku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /874

  praca w formacie txt

Do góry