Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DZIAŁAJĄCE NA PODSTAWIE PRAWA BANKOWEGO

  Zakres podmiotowy ustawy - Prawo bankowe obejmuje: 1) banki krajowe oraz ich oddziały, a także przedsiębiorstwa pomocniczych usług finansowych; 2) instytucje kredytowe, banki zagraniczne oraz ich oddziały i przedstawicielstwa; 3) instytucje finansowe; 4) holdingi (finansowy, mieszany, bankowy krajowy, bankowy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /12 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA DOLICZENIOWA ZLECENIOWA

  Odmiana kalkulacji doliczeniowej stosowana przy różnorodnej produkcji jednostkowej, małoseryjnej, a niekiedy średnioseryjnej, a więc produkcji niepowtarzalnej albo powtarzalnej w długich odstępach czasu (np. w przemyśle maszynowym, meblowym, odzieżowym, w budownictwie). W tego typu produkcji wytwarzane...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /11 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DZIAŁAJĄCE NA PODSTAWIE PRAWA O PUBLICZNYM OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

  Na podstawie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi poza emitentami papierów wartościowych oraz ich nabywcami (inwestorami i funduszami inwestycyjnymi) uczestnikami publicznego obrotu papierami wartościowymi są jednostki organizacyjne, które ten obrót ułatwiają lub prowadzą oraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /4 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA JEDNOSTOPNIOWA

  Występuje przy produkcji prostej w przedsiębiorstwach lub wydziałach o przedmiotowo zamkniętej strukturze produkcji, w których podział procesu produkcyjnego na procesy cząstkowe (fazy) jest niemożliwy lub nieopłacalny. K.j. polega na ustalaniu od razu kosztu wytworzenia wyrobu gotowego. Typowymi metodami...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DZIAŁAJĄCE NA PODSTAWIE PRAWA UBEZPIECZENIOWEGO

  Ustawa o działalności ubezpieczeniowej upoważnia do podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym przewiduje także udział pośredników w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /3 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA KOSZTU CZĘŚCIOWEGO

  Rodzaj kalkulacji wyodrębniony zgodnie z kryterium kompletności kosztów uwzględnianych przy ustalaniu kosztu jednostkowego przedmiotu kalkulacji. K.k.cz. znajduje zastosowanie w rachunku kosztów zmiennych. Jej podstawę stanowią jedynie koszty zmienne odnoszone bezpośrednio lub pośrednio na jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKI PODPORZĄDKOWANE

  Pojęcie związane z przygotowywaniem sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej, oznaczające grupę jednostek, w skład której wchodzą jednostki zależne, współzależne od jednostki dominującej oraz jednostki stowarzyszone ze znaczącym inwestorem.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKA STOWARZYSZONA

  Pojęcie związane z przygotowywaniem sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Kryteria definiowania danego podmiotu jako j.s. określa prawo bilansowe, w świetle którego j.s. może być samodzielny przedsiębiorca funkcjonujący jako spółka handlowa, na którą znaczący inwestor wywiera istotny...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA KOSZTU PEŁNEGO

  Rodzaj kalkulacji wyodrębniony zgodnie z kryterium kompletności kosztów uwzględnianych przy ustalaniu kosztu jednostkowego przedmiotu kalkulacji. K.k.p. znajduje zastosowanie w rachunku kosztów pełnych. Podstawę tej kalkulacji stanowią wszystkie poniesione na przedmiot kalkulacji koszty, zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

  Inwestycje, które ze swej natury łatwo poddają się realizacji oraz w zamierzeniu utrzymuje się je w posiadaniu nie dłużej niż przez rok (MSR nr 39). Zgodnie z ustawą o rachunkowości są to nabyte przez jednostkę gospodarującą krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych oraz innych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /657

  praca w formacie txt

Do góry