Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  KONSOLIDACJA METODĄ PEŁNĄ

  Metoda ta ma zastosowanie do włączania do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdań jednostek zależnych. Polega na sumowaniu, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSOLIDACJA METODĄ PRAW WŁASNOŚCI

  Metoda stosowana przez jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora w celu wyceny udziałów w aktywach netto jednostki podporządkowanej, z uwzględnieniem wartości firmy lub ujemnej wartości firmy, ustalonych na dzień objęcia kontroli, współkontroli lub wywierania znaczącego wpływu.

  M.p.w. wymaga...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

  Jest centralnym organem administracji rządowej w zakresie: 1) publicznego obrotu papierami wartościowymi; 2) działalności giełd towarowych, giełdowych izb rozrachunkowych, maklerów giełd towarowych, podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie na rynku towarów giełdowych.  

  W skład Komisji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /3 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSOLIDACJA PROPORCJONALNA

  Ma zastosowanie przy włączaniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdań jednostek współzależnych z grupy kapitałowej niebędących spółkami handlowymi. Stosowanie tej metody wymaga w czasie procedur konsolidacyjnych włączenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIEROWNIK JEDNOSTKI

  Osoba lub organ, jedno bądź wieloosobowy (zwany zarządem) upoważniony obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności do zarządzania jednostką. W odniesieniu do różnych form organizacyjno-prawnych podmiotów gospodarczych za kierownika jednostki uważa się w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI

  Kategoria związana z procedurą konsolidacyjną podejmowaną przy sporządzaniu sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Oznacza ona prawa do aktywów netto wykazywanych w skonsolidowanym bilansie przynależne akcjonariuszom i udziałowcom tzw. mniejszościowym, tj. jednostkom spoza grupy kapitałowej.

  Są...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYFIKACJA BUDŻETOWA

  System grupowania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych według jednolitych zasad i kryteriów. Stosowana jest w planowaniu, rachunkowości i sprawozdawczości. Jednolita, przejrzysta i odpowiednio szczegółowa k.b. spełnia wiele zadań: 1) umożliwia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /5 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPITAŁY OBCE

  Fundusze obce, zobowiązania, zobowiązania krótkoterminowe, zobowiązania długoterminowe, element pasywów w rachunku majątku i kapitałów lub bilansie. K.o. to źródła finansowania majątku jednostki postawione jej na czas określony przez podmioty inne niż jej właściciele.

  W zależności od osoby...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLUCZ PODZIAŁOWY

  Klucz podziału kosztów, klucz rozliczeniowy, klucz kalkulacyjny, wielkość określająca umowny związek między podstawą rozliczania a kosztami podlegającymi rozliczeniu, stosowana wówczas, gdy dokonywanie pomiaru i odrębnego dokumentowania odpowiednich pozycji kosztów, dotyczących kilku przedmiotów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /3 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPITAŁY REZERWOWE

  Celowe rezerwy kapitałowe, stanowią element kapitałów własnych jednostki. K.r. może być tworzony, jeżeli taką możliwość przewiduje umowa lub statut. Składają się na niego przede wszystkim odpisy z zysku. Jest on przeznaczony na finansowanie szczególnych strat i wydatków, a zwłaszcza na zabezpieczenie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /561

  praca w formacie txt

Do góry