Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  KONTROLA DOKUMENTÓW

  Kontrola prawidłowości otrzymywanych i sporządzanych przez podmiot dokumentów. Dokumenty to jeden z najważniejszych przedmiotów kontroli, gdyż prawidłowe i rzetelne dokumentowanie zjawisk gospodarczych, jak również prawidłowy obieg dokumentów decydują o rzetelności odzwierciedlenia rzeczywistego przebiegu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTA PRZEJŚCIOWE

  Sumy do wyjaśnienia, porównywanie stanu faktycznego danego składnika majątkowego ze stanem ewidencyjnym powoduje często powstanie niezgodności, które mogą mieć charakter: niedoboru - gdy stan faktyczny jest mniejszy od ewidencyjnego, lub nadwyżki - gdy stan faktyczny jest większy od ewidencyjnego.

  Sumy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA I ANALIZA KOSZTÓW

  Kontrola kosztów dotyczy kosztów operacyjnych i polega na badaniu: 1) prawidłowości funkcjonowania rachunku kosztów; 2) rzetelności ewidencji kosztów nieobjętych rachunkiem kosztów; 3) kształtowania się poziomu kosztów w odniesieniu do założeń planowych. Warunkiem koniecznym przeprowadzenia kontroli...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /4 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTA ROZLICZENIOWE

  Powstają w wyniku pionowego podziału kont bilansowych; noszą też nazwę kont procesów i spełniają różnego rodzaju funkcje jako:

  1) konta wynikowe, które odzwierciedlają działalność gospodarczą jednostki za pomocą poniesionych kosztów i zrealizowanych przychodów; odpowiednie wykorzystanie danych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA KSIĄG RACHUNKOWYCH

  Kontrola systemem księgowego, jedna z form kontroli wewnętrznej, przeprowadzana w obszarze działania systemu księgowości. Polega na porównaniu poszczególnych elementów systemu księgowości występujących w danym podmiocie z przyjętymi w tym zakresie normami (wzorcami, przepisami) i ustaleniu na tej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /3 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTO

  W ogólnym historycznym ujęciu k. oznacza sposób rejestracji operacji gospodarczych i jest podstawowym składnikiem formalnego języka opisu rachunkowości. Każde k. jest swego rodzaju cząstkowym rachunkiem majątku lub działalności jednostki gospodarczej i ogniwem systemu k. (rachunków) zapewniającym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /7 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA NASTĘPNA

  Kryterium wyodrębnienia k.n. jest czas jej przeprowadzania - po zakończeniu działania. K.n. polega na porównaniu uzyskanych rozmiarów, przychodów, kosztów lub efektów zakończonego działania (procesu) z przyjętymi jako wzorzec normami i ustaleniu na tej podstawie odchyleń (różnic), wyjaśnieniu przyczyn tych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA

  Sprawdzanie, weryfikacja, rewizja, oznacza ustalanie i wyjaśnianie różnicy między stanem faktycznym a wyznaczeniem, stanem pożądanym. Jest to proces uzyskiwania materiałów dowodowych na potwierdzenie zbieżności badanej rzeczywistości z pożądanym wzorcem. Potrzeba k. wynika z występowania rozbieżności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA BIEŻĄCA

  Kryterium wyodrębnienia k.b. jest rzeczywisty czas jej przeprowadzania. K.b. polega na bieżącym porównywaniu (w czasie rzeczywistym) osiąganych rozmiarów, kosztów, przychodów czy efektów przeprowadzanego (trwającego) działania z przyjętymi jako wzorzec normami (planami, budżetami), bieżącym ustalaniu z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTA PASYWÓW

  Służą do odzwierciedlania zmian w źródłach finansowania środków gospodarczych oraz do ustalenia ich stanu wartościowego na moment bilansowy. K.p. funkcjonują następująco: 1) saldo początkowe, z bilansu otwarcia dla danego okresu sprawozdawczego, wpisujemy według przyjętej historycznie konwencji po...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 246

  praca w formacie txt

Do góry