Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  KOSZTY BEZPOŚREDNIE

  Są zaliczane do kategorii kosztów kalkulacyjnych i obejmują te składniki kosztów poniesionych w fazie produkcji, które można ściśle odnieść, na podstawie dokumentów źródłowych lub wiarygodnych obliczeń, do przedmiotów kalkulacji, tzn. poszczególnych produkowanych wyrobów, usług, zleceń produkcyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA ZEWNĘTRZNA

  Kontrola działalności gospodarczej, którą sprawują przede wszystkim: Najwyższa Izba Kontroli (NIK), organy podatkowe, a także Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Handlowa, banki finansujące oraz inne organy w zakresie określonym odrębnymi przepisami.  

  NIK. Kontroluje działalność organów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY BIEŻĄCE

  Koszty wzorcowe (postulowane) przedmiotu kalkulacji wynikające z przyjęcia za podstawę obliczeń norm, standardów lub planowanego zużycia czynników produkcji, wynikających z planu operatywnego oraz cen, taryf i stawek płac.

  W rezultacie, w zależności od rodzaju stosowanego rachunku kosztów, uzyskuje się...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA WEWNĘTRZNA W ŚRODOWISKU INFORMATYCZNYM

  Obejmuje zarówno manualne procedury kontrolne, jak i procedury realizowane automatycznie przez oprogramowanie. Wśród ogółu procedur można wyróżnić ich dwie kategorie: 1) procedury ogólne, których realizacja jest ważna dla całego środowiska informatycznego, zwane kontrolami ogólnymi; 2) procedury...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /7 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA PRZEBIEGU PRZETWARZANIA

  Ma na celu zapewnienie zupełności i prawidłowości przetwarzania. Przetwarzanie jest zupełne, jeśli zostały mu poddane wszystkie poprawne dane wprowadzone do systemu oraz te wygenerowane przez sam system. Przetwarzanie jest prawidłowe, jeśli: 1) realizuje się je w odpowiednim porządku; 2) procedury w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA WEWNĘTRZNA FUNKCJONALNA

  Polega na wykonywaniu przez upoważnionych pracowników danej jednostki organizacyjnej czynności kontrolnych z tytułu pełnienia przez nich określonych funkcji w sferze zarządzania. Jest ona najbardziej powszechnym rodzajem kontroli, występującym praktycznie we wszystkich jednostkach gospodarczych.

  Wykonywana...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA WEWNĘTRZNA INSTYTUCJONALNA

  Kontrola sprawowana przez wyodrębnione organizacyjnie specjalistyczne komórki kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa, podporządkowane kierownictwu jednostki w zakresie określonym w podstawowych dokumentach organizacyjnych firmy, przy czym zakres jej kompetencji ogranicza się do wyodrębnionych działów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA PEŁNA

  Kontrola całkowita, kompleksowa, zupełna, to działania mające na celu porównanie stanu faktycznego ze stanem obowiązującym (wzorcem, normą), ustalenie ich zgodności lub niezgodności (różnic, odchyleń) oraz wyjaśnienie przyczyn stwierdzonych niezgodności i podjęcie dalszych działań eliminujących lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA DANYCH

  Odnosi się do danych wprowadzanych do systemu oraz do informacji wynikowych. Szczególne znaczenie mają k.d. wprowadzanych, ponieważ od nich zależy jakość informacji wynikowych.

  Wprowadzane dane mogą być poddawane następującym kontrolom programowym: 1) badanie wypełnienia pola w rekordzie - kontrola...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTA POZABILANSOWE

  Służą do ujęcia określonych informacji, które w danym momencie nie są przedmiotem rachunkowości w pełnym znaczeniu i nie podlegają normalnej ewidencji; salda tych kont nie są wykazywane w bilansie. Zawarte dane w ewidencji pozabilansowej są prezentowane w informacji dodatkowej w sprawozdaniu finansowym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /541

  praca w formacie txt

Do góry