Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  KOSZTY DECYZYJNE

  Koszty uwzględniane przy podejmowaniu decyzji, obejmują wiele kategorii kosztów, wyodrębnionych ze względu na ich znaczenie informacyjne przy podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie. Po sformułowaniu problemu decyzyjnego określa się zestaw wariantów przyszłych, możliwych do wykonania, działań...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZT

  Stanowi jedną z podstawowych kategorii w rachunkowości, wyrażającą zmniejszenie korzyści ekonomicznych jednostki gospodarczej w danym okresie, co prowadzi do spadku wartości jej aktywów oraz zmniejszenia kapitału (funduszu) własnego. Zmniejszenie korzyści ekonomicznych jednostki jest rezultatem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /20 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY DOCELOWE

  Koszty wzorcowe (postulowane) przedmiotu kalkulacji ustalone na podstawie norm docelowych, które jednostka zamierza osiągnąć w określonym czasie (nie krótszym niż rok obrotowy). Porównanie bieżącego kosztu wzorcowego z k.d. wskazuje, w jakim stopniu osiągnięto zamierzony cel.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZT WYTWORZENIA

  K.w. produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

  Są ponoszone w celu zrealizowania statutowej działalności, dla której jednostka została powołana. Działalność ta może mieć charakter wytwórczy, usługowy lub handlowy. W skład k.d.o. wchodzą koszty pozostałej działalności operacyjnej.

  K.d.o. mogą być klasyfikowane z punktu widzenia ich związku z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY AKWIZYCJI

  Jedna z podstawowych kategorii kosztów w zakładzie ubezpieczeń. K.a. są kosztem pozyskiwania składki ubezpieczeniowej, zasadniczego przychodu zakładu ubezpieczeń, z tego też względu ich analiza powinna następować zawsze w kontekście składki przypisanej lub/i zarobionej.

  K.a. obejmują zasadniczo: 1)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY EKOLOGICZNE

  Obejmują wszystkie składniki kosztów ponoszonych w związku z ochroną środowiska naturalnego człowieka. Ochrona środowiska w szerszym znaczeniu jest utożsamiana z działalnością ekologiczną i odnosi się zarówno do przeszłości (likwidacja negatywnych skutków działalności człowieka, w tym restytucja...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY BAZOWE

  Koszty wzorcowe (postulowane) przedmiotu kalkulacji ustalone na początku roku lub kwartału. Obliczone różnice (odchylenia) między k.b. a niższymi kosztami bieżącymi wskazują na osiągniętą obniżkę kosztów, wynikającą m.in. ze:

  1) zmian norm zużycia materiałów i czasu pracy, spowodowanych zmianami w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA WSTĘPNA

  Polega na porównaniu przyszłych rozmiarów, kosztów, przychodów, efektów planowanego przedsięwzięcia z przyjętymi jako wzorzec normami, ustaleniu na bazie tego porównania różnic (odchyleń) i podjęciu na tej podstawie odpowiednich decyzji co do podjęcia bądź zaniechania przyszłego działania.

  Przykładami...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY EX ANTE

  Koszty przyszłe, koszty prognozowane, koszty postulowane, koszty standardowe, koszty normatywne, koszty budżetowane, koszty planowane, obejmują te składniki kosztów, których charakterystyki i wartości odnoszą się do przyszłych zdarzeń (operacji) gospodarczych. Są to zatem koszty ustalane przed ich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /5 727

  praca w formacie txt

Do góry