Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  ZADŁUŻENIE KREDYTOWE

  Suma zobowiązań kredytobiorcy wobec banku, na którą składa się kwota kredytu, odsetki oraz prowizja. Z.k. może być zadłużeniem nieprzeterminowanym lub zadłużeniem przeterminowanym. W przypadku spłaty zadłużenia bank zalicza najpierw kwotę wpłaty na spłatę odsetek, a potem kwotę kredytu, chyba że...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYROBY GOTOWE

  Produkty pracy, które spełniają następujące warunki: 1) są całkowicie wykonane, tzn. nie będą poddane u producenta żadnej dodatkowej obróbce; 2) stanowią skompletowaną całość zgodnie z dokumentacją techniczną lub warunkami odbioru z ustalonymi w umowie; 3) zostały przyjęte przez kontrolę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPIS KSIĘGOWY W RACHUNKOWOŚCI INFORMATYCZNEJ

  W znaczeniu najogólniejszym z.k.i. jest typem rekordu logicznego przedstawiającego w systemie informatycznym rachunkowości dowolne zdarzenie księgowe. Formalnie jest to ciąg elementów danych (pól) odzwierciedlających wielkość tego zdarzenia, wyrażoną w jednostkach pieniężnych lub naturalnych oraz pewną...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /3 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE

  Powstaje w wyniku niespełnienia przez kredytobiorcę w umownym terminie kredytu lub odsetek. Od niespłaconej kwoty kredytu bank nalicza zgodnie z umową wyższe oprocentowanie. Spłata z.p. następuje na zlecenie kredytobiorcy lub jest pobierana ze środków znajdujących się na rachunku kredytobiorcy. W...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZORCOWY PLAN KONT

  Każda jednostka organizacyjna powinna mieć dokumentację opisującą przyjętą przez nią strukturę systemu rachunkowości. Zakładowe plany kont mogą być tworzone na podstawie opracowanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzorcowego planu kont (art. 83 ustawy o...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /3 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYNIK OPERACJI FINANSOWYCH

  Różnica między przychodami a kosztami finansowymi, wynikającymi z realizowanych przez jednostkę operacji finansowych związanych z inwestycjami oraz pozyskaniem i obsługą kapitałów obcych.

  Do przychodów finansowych zalicza się przede wszystkim dywidendy i inne udziały w zyskach, odsetki od udzielonych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYNIK POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

  Wynik z działalności pośrednio związanej z zasadniczą działalnością operacyjną, towarzyszącej tej działalności, lecz niezwiązanej bezpośrednio z jej przedmiotem. Stanowi on różnicę między pozostałymi przychodami operacyjnymi a pozostałymi kosztami operacyjnymi. Do pozostałych przychodów i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

  Obejmuje zarówno wynik z działalności zasadniczej, jak i pozostałej. W procedurze ustalania wyniku finansowego obliczany jest przez zwiększenie wyniku ze sprzedaży o pozostałe przychody operacyjne i zmniejszenie go o pozostałe koszty operacyjne.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYNIK ZE SPRZEDAŻY

  Wynik zasadniczej działalności operacyjnej jednostki, do prowadzenia której jednostka została powołana i której zakres przedmiotowy określono w dokumentach założycielskich.

  Zasadniczą działalnością operacyjną może być działalność handlowa, produkcyjna lub usługowa (z wyjątkiem usług finansowych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /3 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYNIKI Z POSIADANIA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

  Zyski i straty związane z posiadaniem w danym okresie składników aktywów i zobowiązań, a spowodowane zmianami cen poszczególnych składników majątkowych oraz zmianami ogólnego poziomu cen w tym okresie.

  Wyniki te mogą podlegać różnym klasyfikacjom. Najważniejsza z nich to podział na: wyniki z posiadania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 802

  praca w formacie txt

Do góry