Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  KOSZTY STAŁE NIEUŻYTECZNE

  Wspólna kategoria obejmująca wszystkie składniki kosztów stałych produkcji danego okresu, ponoszonych w związku z posiadaniem i utrzymaniem w gotowości tej części zdolności wytwórczych jednostki gospodarczej, która nie jest w tym okresie wykorzystana. Odnosi się to do wszystkich składników kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI

  Jednostki gospodarcze mogą prowadzić następujące rodzaje działalności: operacyjną, inwestycyjną, finansową i związaną z funduszami specjalnymi (finansowo wyodrębnioną). W ramach wymienionych rodzajów działalności jednostki ponoszą określone koszty, w związku z tym można wyodrębnić koszty:...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY STAŁE UŻYTECZNE

  Wspólna kategoria obejmująca te wszystkie składniki kosztów stałych produkcji poniesionych w danym okresie, które są rezultatem wykorzystania w tym okresie zdolności wytwórczych organizacji gospodarczej. Są to zatem wszystkie składniki kosztów stałych, które są ponoszone w związku z wytwarzaniem w owym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

  Są wspólną kategorią obejmującą z reguły koszty proste, powstałe w ramach podstawowej działalności operacyjnej, mające charakter jednorodny. Grupowane są one według elementów składowych procesu pracy. Grupowanie k.w.r. jest dokonywane bez względu na cel ich poniesienia lub charakter prowadzonej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY POŚREDNIE

  Są zaliczane do kategorii kosztów kalkulacyjnych i obejmują te składniki kosztów, których na podstawie dokumentów źródłowych nie można ściśle odnieść do poszczególnych produkowanych wyrobów, usług, zleceń produkcyjnych lub ich grup. Z powyższych względów k.p. są kontrolowane w przekroju miejsc...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY KRAŃCOWE

  Koszty marginalne, stanowią jedną z kategorii kosztów decyzyjnych i są rozumiane jako łączne koszty wytworzenia jednej dodatkowej jednostki produktu (usługi) ponad dotychczasową wielkość produkcji. Inaczej k.k. można określić jako miarę stopnia reagowania kosztów zmiennych produkcji na zmianę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY NIEDECYZYJNE

  Koszty dla wyceny zasobów i pomiaru wyniku finansowego firmy, koszty dla celów kontroli, obejmują kategorie kosztów wyodrębnione ze względu na ich znaczenie informacyjne dla innych niż podejmowanie decyzji celów, związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. K.n. można podzielić na dwie podstawowe grupy:...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY NIEKONTROLOWANE

  Zaliczane są do wspólnej kategorii kosztów niedecyzyjnych. Wyodrębniane są według miejsc powstawania lub centrów odpowiedzialności, nie podlegają jednak kontroli ani miejsc powstawania kosztów, ani w centrach odpowiedzialności.

  Funkcja kontrolna współczesnego rachunku kosztów i wyników polega zarówno na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY NORMATYWNE

  Odmiana kosztów wzorcowych. Stanowią one wzorzec służący do oceny kosztów rzeczywistych. Są ustalane w przekroju poszczególnych pozycji układu kalkulacyjnego na jednostkę produkowanego wyrobu (półfabrykatu). Normowanie kosztów polega na ustaleniu możliwie najbardziej prawidłowych wielkości kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY PLANOWO - POSTULOWANE

  Każdy k.p.-p. wyrobu odzwierciedla przyjęte przy ustalaniu planu przeciętne normy zużycia, ceny i stawki, przewidywaną ilość i asortyment produkcji oraz rozłożenie jej na poszczególne kwartały. Ponieważ k.p.-p. jest oparty na pewnych przewidywaniach dotyczących przyjętego okresu, nie stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 574

  praca w formacie txt

Do góry