Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  KOSZTY WSPÓLNE

  Obejmują kilka kategorii kosztów zaliczanych do kosztów kalkulacyjnych, wyodrębnionych ze względu na ich związek z przedmiotami kalkulacji. K.w. obejmują te składniki kosztów, których w procesie kalkulacji nie można w sposób jednoznaczny i bezpośredni odnieść i rozliczyć na każdą jednostkę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /5 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY UTRACONYCH KORZYŚCI

  Stanowią jedną z kategorii kosztów decyzyjnych i są rozumiane jako kwoty pieniężne (zwykle przychody lub zyski), które przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą musiałaby utracić w przyszłości w wyniku podjęcia decyzji o częściowym lub całkowitym zaniechaniu jednego działania na rzecz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

  Do k.p.d.o. zalicza się koszty dotyczące zdarzeń gospodarczych wiążących się pośrednio z działalnością operacyjną jednostki gospodarczej. Koszty te związane są:

  1) z utrzymaniem i zbyciem obiektów działalności socjalnej;

  2) ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY WZORCOWE

  Określone w kalkulacji wstępnej, postulowane jednostkowe koszty przedmiotu kalkulacji (wyrobu, półfabrykatu, usługi), wynikające z przyjęcia za podstawę obliczeń określonych wzorców, norm, standardów dotyczących zużycia środków produkcji i czasu pracy. Rolę k.w. w przedsiębiorstwie mogą spełniać...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY W GOSPODARSTWIE (PRZEDSIĘBIORSTWIE) ROLNICZYM

  Wytwarzanie produktów rolniczych i prowadzenie gospodarstwa (przedsiębiorstwa) rolniczego wymaga ponoszenia nakładów, czyli wydatkowania w procesie wytwórczym pracy ludzkiej, zużycia środków trwałych, obrotowych środków do produkcji i usług. Wielkość nakładów wyraża się w jednostkach fizycznych, np...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /17 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY PROSTE

  Obejmują wszystkie składniki kosztów, które stanowią wyrażone w pieniądzu zużycie pierwotnych czynników procesu pracy oraz nie dają się w ogóle, lub też w ramach komórki organizacyjnej, rozłożyć na prostsze elementy. Do k.p. zalicza się przede wszystkim zużycie nakładów pracy żywej, zużycie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /6 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH

  Ogół kosztów związanych z prowadzonymi przez jednostkę na własne potrzeby zakończonymi pracami rozwojowymi, których wynik może być wykorzystany do produkcji nowych lub ulepszonych produktów bądź zastosowania nowej lub ulepszonej technologii wytwarzania, poniesionych przed podjęciem produkcji lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY W UKŁADZIE FUNKCJONALNYM

  Obejmują wszystkie składniki kosztów, które mogą być wyodrębnione dla potrzeb sprawozdawczych lub kontrolnych, według określonych funkcji lub zadań realizowanych przez organizację gospodarczą.

  Układ funkcjonalny charakteryzuje się m.in. tym, że odpowiada zamkniętemu cyklowi operacyjnemu, grupującemu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY STAŁE

  Wszystkie składniki kosztów powstające w związku z prowadzoną działalnością operacyjną, wyodrębniane ze względu na ich reakcję na zmiany wielkości produkcji (lub też innego kryterium wyrażającego skalę działalności jednostki gospodarczej), które nie są zależne od tych zmian. Według kryterium...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

  Koszty zaliczone do wspólnej kategorii kosztów niedecyzyjnych. Są one ponoszone i grupowane w ramach określonego miejsca powstawania kosztów lub centrum odpowiedzialności.

  Pojęcie miejsca powstawania kosztów nie jest związane z typem struktury organizacyjnej (liniowym czy zdecentralizowanym) ani ze sposobem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 485

  praca w formacie txt

Do góry