Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  KSIĘGOWANIE ZAPISÓW W RACHUNKOWOŚCI INFORMATYCZNEJ

  To właściwy dla zastosowanej technologii proces tworzenia debetowych i kredytowych zapisów księgowych w księdze głównej lub księgach pomocniczych systemu informatycznego rachunkowości. W szczególności jest to procedura nadawania zapisom księgowym, zarejestrowanym w zbiorze danych transakcyjnych statusu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGA AKCYJNA

  Spis akcji imiennych i świadectw tymczasowych, zawierający obligatoryjnie dane: imię i nazwisko albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat. Na wniosek osoby uprawnionej w k.a. wpisywane są informacje o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGOWOŚĆ

  Rodzaj systemu ewidencji stosowanej przez jednostki w celu liczbowego ujęcia środków gospodarczych, procesów i wyników finansowych działalności. Służy on gromadzeniu, przetwarzaniu i przechowywaniu danych oraz udostępnianiu informacji o faktycznie dokonanych zdarzeniach, które miały wpływ na zmianę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /25 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGA GŁÓWNA

  Księgi rachunkowe są głównym ogniwem każdego praktycznie funkcjonującego systemu rachunkowości. Tworzą one tzw. model ewidencji księgowej w jednostce gospodarczej. Kształt tego modelu, jego struktura i złożoność zależą od wymagań sprawozdawczości finansowej oraz wewnętrznych potrzeb informacyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGOWOŚĆ PODWÓJNA

  Początki k.p. datowane są na przełom XIV i XV w., kiedy to zaczęto stosować dwustronne konta oraz dwukrotną rejestrację każdej operacji gospodarczej. W całym okresie rozwoju księgowości podwójnej istotną rolę odegrały następujące czynniki: 1) tradycja, zwyczaje i doświadczenie wiążące się z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGA SŁUŻB

  Księga organizacji przedsiębiorstwa, księga zasad działania firmy, stanowi zbiór podstawowych, formalnych przepisów, dokumentów i uregulowań normatywnych, mający na celu organizacyjne uporządkowanie podstaw i procesów zarządzania oraz kierowania jednostką gospodarczą względnie instytucją...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KREDYT BANKOWY

  Stosunek ekonomiczny wynikający z umowy zawartej między bankiem a kredytobiorcą, na podstawie której bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej zgodnie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGOWOŚĆ POJEDYNCZA

  Z zachowanych zapisów historycznych wynika, że jest to najwcześniejsza forma ewidencji wartościowej wybranych składników majątkowych i procesów gospodarczych. Stosowany system k.p., np. w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, polega na ścisłej rejestracji przychodów ze sprzedaży (obrót), zakupów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGI POMOCNICZE

  Zawierają zapisy zdarzeń gospodarczych, uszczegółowiające i uzupełniające te same zdarzenia, gromadzone na odpowiednich kontach księgi głównej. Teoretycznie każde konto księgi głównej może posiadać k.p.

  K.p. prowadzi się w formie szczegółowych zbiorów danych, systemów ksiąg lub kartotek, w których...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KREDYT REFINANSOWY

  Kredyt udzielany bankom przez NBP w celu uzupełnienia ich zasobów pieniężnych. Kredyt ten może otrzymać bank mający zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty, a także bank realizujący program naprawczy. Kredyt ten może być udzielany: 1) do określonej kwoty w rachunku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /420

  praca w formacie txt

Do góry