Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  MAJĄTEK SKARBU PAŃSTWA

  Mienie Skarbu Państwa, to własność i inne prawa majątkowe stanowiące mienie państwowe, przysługujące Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym. Majątek oznacza ogół praw majątkowych przysługujących danemu podmiotowi. Występuje on zawsze w powiązaniu z oznaczonym podmiotem. W znaczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /11 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOKATA FINANSOWA DŁUGOTERMINOWA

  Rodzaj lokaty finansowej, której właściciel ma zamiar ją utrzymać dłużej niż rok. Może ona wystąpić w formie lokaty udziałowej lub lokaty wierzytelnościowej. W bilansie przedsiębiorstwa-inwestora lokaty długoterminowe są traktowane jako długoterminowe aktywa finansowe. W ramach tej grupy aktywów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAKLER I DORADCA INWESTYCYJNY

  Osoba fizyczna wpisana przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd na listę maklerów lub na listę doradców inwestycyjnych, po spełnieniu warunków określonych przez ustawę - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

  Przez wykonywanie zawodu maklera lub doradcy rozumie się pozostawanie tej osoby...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOKATA FINANSOWA KRÓTKOTERMINOWA

  Rodzaj lokaty finansowej, którą inwestor nabywa z zamiarem posiadania nie dłużej niż 12 miesięcy. Lokaty tego typu są traktowane w bilansie podmiotu-inwestora jako aktywa bieżące (obrotowe), z tym że - w zależności od charakteru lokaty finansowej - ujmowane są jako: 1) udziały i akcje; 2) inne papiery...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARŻA

  Narzut, pojęcie to jest stosowane w rachunkowości w dwóch znaczeniach. W pierwszym m. to różnica między ceną sprzedaży towaru a ceną jego zakupu. Służy ona pokryciu kosztów działalności handlowej oraz wygospodarowaniu zysku. M. ustala jednostka w postaci wskaźnika procentowego w stosunku do ceny zakupu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOKATA FINANSOWA UDZIAŁOWA

  Forma lokaty finansowej przedsiębiorcy, której istota polega na udostępnieniu kapitału w zamian za prawo do własności podmiotu emitującego instrument finansowy i wynikającej z niego partycypacji w dochodach. Do tego rodzaju lokat finansowych zalicza się: akcje, udziały w spółkach nieemisyjnych, jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWOTA WYMAGAJĄCA ZAPŁATY

  Kwota do otrzymania, kwota należności lub zobowiązań jednostki w danym momencie. W terminie płatności równa się ona wartości nominalnej należności lub zobowiązania, która wynika z zawartej umowy, ewentualnie zmniejszonej o wpłacone zaliczki oraz przyznane opusty. Po upływie terminu płatności k.w.z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGOWY

  Zawód k. polega na wykonywaniu przez odpowiednio przygotowaną osobę wszelkich prac i czynności wchodzących w zakres rachunkowości. Ustawa o rachunkowości wprowadziła nową interpretację tego pojęcia, które nie może być już utożsamiane jedynie z osobą fizyczną wykonującą samodzielnie lub pod...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGI RACHUNKOWE W RACHUNKOWOŚCI INFORMATYCZNEJ

  Zbiory zapisów księgowych (jednostkowych lub zbiorczych), ich obrotów (sum zapisów) i sald oraz danych stałych i technologicznych, niezbędnych do realizacji zadań i funkcji rachunkowości. Zakłada się je, aktualizuje i przechowuje w pamięci zewnętrznej komputera zgodnie z zasadami organizacji zbiorów (baz)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYTERIA KLASYFIKACYJNE KOSZTÓW

  Metody (sposoby, klucze) służące do podziału ogółu kosztów przedsiębiorcy na odpowiednie grupy (kategorie), co pozwala pojedyncze dane dotyczące kosztów przydzielić do tych grup. Kryteria klasyfikacji wyznaczają zatem zasady podziału oraz agregacji kosztów, zależnie od potrzeb informacyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 146

  praca w formacie txt

Do góry