Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  METODY WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW

  Techniki wyceny przedsiębiorstw, valuation techniques, wycena przedsiębiorstwa jest procesem polegającym na dokonywaniu pomiaru wartościowego przedsiębiorstwa i jego składników majątkowych, zapewniającym odbiorcom informacji możliwość oceny efektów działań podjętych w przeszłości i wyboru...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /11 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATERIAŁY WIELOKROTNEGO UŻYTKU

  Składniki majątkowe, które są zaliczane do materiałów ze względu na to, iż nie spełniają wymagania długiego (ponad rok) okresu użytkowania stawianego przed środkami trwałymi, np. narzędzia. Czasowo wracają do magazynu po wydaniu ich do użycia.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATERIAŁY

  Składniki majątku jednostki, aktywa zaliczane do rzeczowych aktywów obrotowych, czyli takich, które są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż dwanaście...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /26 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOKATA FINANSOWA WIERZYTELNOŚCIOWA

  Forma lokaty finansowej, która polega na udostępnieniu przedsiębiorcom środków finansowych w zamian za określone umową korzyści (płatności). Przykładem l.f.w. mogą być obligacje, pożyczki, bony i depozyty oszczędnościowe. L.f.w. zapewniają przychód, który wyraża procent od pożyczonego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LINIA KREDYTOWA

  Forma udzielania kredytów, w przypadku których bank określa czas wykorzystania środków przez kredytobiorcę. Kredyt ten jest najczęściej długoterminowy, a poszczególne transze stawiane są do dyspozycji klienta na podstawie jego wniosku. W przypadku l.k. klient najczęściej płaci odsetki od kwoty faktycznie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATERIAŁY NA SKŁADZIE

  Kategoria dotycząca własnych składników składowanych w magazynach zarówno własnych, jak i obcych.

  Ewidencja. Na koncie „Materiały na składzie” pojawiają się zapisy związane z przychodami materiałów: zakupem, przyjęciem z własnej produkcji czy przerobu, ze zwrotów z produkcji, z odzysków, z likwidacji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

  Składa się z rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych wewnętrznych jednostek organizacyjnych oraz ze sprawozdania nadrzędnej jednostki, a także ze sprawozdania łącznego, z którego wyłączono: środki i fundusze wydzielone, wzajemne należności i zobowiązania oraz odpowiednie części wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIST ZASTAWNY

  Dłużny papier wartościowy imienny lub na okaziciela, emitowany przez bank hipoteczny w celu pozyskania środków na refinansowanie kredytów. Podstawę emisji l.z. stanowią: 1) wierzytelności banku zabezpieczone hipotekami (hipoteczny l.z.); 2) kredyt zabezpieczony do pełnej wysokości wraz z należnymi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /5 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAJĄTEK OBROTOWY NETTO

  Kapitał pracujący, stanowi różnicę między majątkiem obrotowym i zobowiązaniami bieżącymi. Jest to zatem ta część majątku obrotowego, która po uregulowaniu wszystkich zobowiązań bieżących pozostałaby w przedsiębiorstwie, stając się źródłem tworzenia nadwyżek finansowych. Alternatywnie m.o.n...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOKATA FINANSOWA

  Forma inwestycji przedsiębiorcy i osoby fizycznej, polegająca na ulokowaniu kapitału (pieniężnego czy rzeczowego) w innym przedsięwzięciu (podmiocie) gospodarczym (banki, spółki, fundusze powiernicze, towarzystwa ubezpieczeniowe). L.f. stanowią określone prawa otrzymane od ich emitentów w zamian za...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 151

  praca w formacie txt

Do góry