Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Jak się mierzy stopę bezrobocia

  Stopa bezrobocia jest miarą bezrobocia, a oblicza się ją jako stosunek liczby ludzi stanowiących siłę robocza i wyraża w procentach.

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje i przyczyny bezrobocia

  Bezrobocie cykliczne – powstaje na skutej spadku zagregowanego popytu w gospodarce. W czasie kiedy występuje zapotrzebowani na wytwarzane produkty, nie ma problemów z miejscami pracy. Kiedy jednak zapotrzebowanie to maleje zaczynają się problemy z pracą. Producenci w celu zmniejszenia kosztów produkcji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludność, zasoby i struktura siły roboczej

  Struktura wiekowa ludności przedstawia liczebność poszczególnych roczników w danym roku z podziałem na płeć, z których składa się cała ludność kraju. W przypadku braku zewnętrznych zakłóceń każda starsza grupa wiekowa jest w wyniku zgonów mniej liczna od młodszej, co stwarza tzw. piramidę...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek pracy i bezrobocie

  RYNEK PRACY – jest bardzo ważny, gdyż pełni dwie podstawowe funkcje w gospodarce. Dla ludzi występujących z podażą pracy stwarza on możliwości otrzymania dochodów, a dla firm zgłaszających popyt na pracę jest on źródłem tego podstawowego czynnika wytwórczego. Płace otrzymane ze sprzedaży pracy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne wydatki budżetowe

  Wydatki budżetowe odzwierciedlają kierunki zakres działalności państwa w obszarze, na którym zawodzi rynek. Pewne bowiem zadania może wykonać tylko i wyłącznie państwo (obronność, wymiar sprawiedliwości). Zauważalny jest również wzrost wydatków budżetowych mierzony udziałem państwa w produkcie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne przychody budżetu

  Dochody budżetowe państwa są bardzo różnorodne i zróżnicowane. Podstawowym źródłem dochodów budżetowych jest dochód narodowy. We współczesnych państwach podstawowym źródłem dochodów państwa są przede wszystkim wpływy z podatków.

  Struktura dochodów budżetowych przedstawiają się...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /2 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Możliwość równoważenia budżetu państwa

  Wzajemne dopasowanie wydatków i dochodów jest treścią zasady równowagi budżetowej. Suma planowanych i rzeczywiście wydatkowanych środków nie może być wyższa od sum przewidywanych i osiągniętych dochodów budżetowych. Cechą charakterystyczną wielu współczesnych budżetów jest to, że zwyczajne dochody...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budżet i jego funkcje

  Stosunkowo najstarsze są polityczne funkcje budżetu – związane z tym, iż w porządku prawnym współczesnych państw demokratycznych przyjęto konstytucyjną zasadę, że zgoda organów przedstawicielskich na pobieranie dochodów i dokonywanie wydatków przez rząd jest ograniczona do roku – i musi być corocznie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budżet i polityka fiskalna państwa

  Zasadniczym celem polityki fiskalnej (od łac. fiscus – skarb państwa) powinno być zapewnienie pełnego zatrudnienia i zapobiegania inflacji przez odpowiednie regulowanie całości wydatków krajowych (budżetu, ludności i podmiotów gospodarczych). Ten zasadniczy cel polityki fiskalnej realizowany jest swoistymi...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ilościowa teoria pieniądza

  Teoria wg której wartość pieniądza i poziom cen towarów są funkcja ilościową pieniądza. Teorię tą sformułował profesor uniwersytetu Yale – Irving Fisher (ilość pieniądza dostępnego w gospodarce ma bezpośredni wpływa na ogólny poziom cen).

  MV = PT

  M – ilość pieniądza

  V – szybkość krążenia...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 911

  praca w formacie txt

Do góry